Prakhampee.net
ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

คำว่า “ข่าวประเสริฐ” แท้จริงแล้วหมายความว่า “ข่าวดี” แต่ก่อนที่ข่าวดีจะกลายเป็นข่าวร้ายหลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้า (ปฐมกาล 3:1-24) คำจำกัดความของความบาปคือ “ความผิดพลาดที่จะทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าทั้งในการกระทำ, ทัศนคติและธรรมชาติ” เนื่องจากมนุษยชาติสืบเชื้อสายมาจากอาดัมและเอวา ทำให้มนุษย์ทุกคนล้วนได้รับธรรมชาติบาปเป็นมรดกมาจากอาดัมและเอวา ยิ่งไปกว่านั้น เช่นเดียวกับอาดัมและเอวาพวกเราทุกคนล้วนแต่ทำบาป (โรม 3:23, เอเฟซัส 2:1-3)

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และทรงชอบธรรม ในพระองค์จึงไม่มีความบาปอยู่เลย พระองค์ทรงยุติธรรม ความบาปจะต้องได้รับการลงโทษ ดังนั้น ความบาปไม่เพียงแต่ทำให้เราจะต้องถูกแยกออกพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์เท่านั้น แต่เรายังต้องได้รับการพิพากษาชั่วนิจนิรันดร์ ต้องอยู่ในนรกตลอดกาลหลังจากที่เราตายไป (โรม 6:23)

มีเพียงแต่ผู้ที่ปราศจากความบาปเท่านั้นที่สามารถจะช่วยมนุษยชาติที่กำลังจมอยู่ในทะเลแห่งความบาปได้ ข่าวดีก็คือ มีผู้หนึ่งที่สามารถทำได้และเขาได้กระทำแล้ว ผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ เหตุผลที่พระเจ้าทรงส่งพระเยซูลงมาช่วยเราให้พ้นจากความบาปก็เพราะว่า พระองค์ทรงรักเรา (ยอห์น 3:16) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม ความบาปที่ทำให้เราต้องแยกจากพระองค์จะต้องถูกจัดการเพื่อเราจะได้รับการอภัยจากบาปนั้น และกลับคืนดีกับพระองค์ ฮีบรู 9:22 ได้บอกเราว่า ปราศจากการหลั่งโลหิตแล้วจะไม่มีการอภัยบาปได้ ดังนั้นพระเยซูผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้า (โคโลสี 2:9) และมนุษย์ (ยอห์น 1:14) และทรงมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้ทำบาปเลย (1 เปโตร 2:22) ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถตายแทนเราได้เพื่อทำให้บาปของเราได้รับการอภัย เนื่องจากความบาปที่มีต่อพระเจ้าผู้เป็นนิจนิรันดร์ต้องใช้เครื่องบูชาที่เป็นนิจนิรันดร์เท่านั้น ดังนั้นต้องเลือกว่าจะเป็น เราเอง ที่ต้องได้รับการลงโทษเป็นนิจนิรันดร์ในนรกหรือเป็นพระคริสต์ผู้ทรงเป็นนิจนิรันดร์รับโทษให้เราเพียงครั้งเดียว

ในขณะที่การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูทำให้เราแน่ใจว่าบาปของเราได้รับการอภัยแล้ว การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์จากความตายคือเครื่องยืนยันชัยชนะที่พระองค์ทรงมีเหนือความตาย (1โครินธ์ 15:54-55) และพระสัญญาที่มีต่อผู้ติดตามพระองค์คือ พวกเขาจะฟื้นขึ้นมาจากความตายและได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์ (ยอห์น 1:12)

ความรอดที่พระเยซูทรงได้จัดเตรียมไว้ให้เรา เป็นของขวัญที่พระองค์ทรงเสนอให้เราอย่างฟรีๆ (โรม 5:16, 6:23) เราสามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธมันก็ได้ เราไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อที่จะได้รับของขวัญนั้น และเราจะได้รับของขวัญนั้นโดยความเชื่อเท่านั้น (เอเฟซัส 2:8-9) อัครทูตเปาโลได้บอกกับเราว่า “ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

สรุปแล้ว องค์ประกอบสำคัญของข่าวประเสริฐคือ :

  • มนุษย์ทุกคนทำบาป
  • การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ได้ชำระบาปเหล่านั้น
  • การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นการจัดเตรียมชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์
  • ของขวัญแห่งความรอดนี้มีให้แก่ทุกคนโดยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเลย

เราควรจะตอบสนองต่อข่าวดีนี้อย่างไร พระคัมภีร์ใหม่ได้เรียกให้เรา “กลับใจใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐ” (มาระโก 1:15) สิ่งนี้หมายความว่าเราจะต้องเลิกกบฏต่อพระเจ้า และหันมาเชื่อฟังพระองค์ (1เธสะโลนิกา 1:9-10) และเราจะต้องไว้วางใจว่าพระเยซูได้ทรงจัดเตรียมความช่วยเหลือให้เราพ้นจากความบาปแล้ว
ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับคุณ คุณจะเห็นด้วยที่จะอธิษฐานตามคำอธิษฐานด้านล่าง ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ:
“พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเข้ามาหาพระองค์และขอสารภาพว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาป ขอทรงโปรดให้อภัยความบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำบนไม้กางเขน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงถูกฝัง และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อความบาปของข้าพเจ้า ขอทรงโปรดชำระข้าพเจ้าจากความบาปของข้าพเจ้า และขอทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรับข้าพเจ้าเข้าในแผ่นดินของพระองค์ ข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามของพระองค์ เอเมน”

Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.