Prakhampee.net

ความบาป

Home » ความบาป
How can you fight against sin?

ฉันจะต่อสู้กับความบาปได้อย่างไร ?

เราต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องความบาปนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงเรื่องส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเองเท่านั้น แต่ความบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์...