Prakhampee.net

การอธิษฐาน

Home » การอธิษฐาน
Does God answer prayer?

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราทุกครั้งไหม ?

เราที่เชื่อในพระเจ้า รู้ว่าพระองค์ฟังคำอธิษฐาน แต่เราเชื่อจริงๆไหม ว่าพระองค์ทรงตอบทุกคำอธิษฐานเหล่านั้น พระเจ้าตอบคำอธิษฐานครับ...