โพสต์ล่าสุด

Uncategorized @th
Biblword

อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก

Read More »
Uncategorized @th
Prakhampee

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง”

Read More »
การป้องกันความเชื่อคริสเตียน
Prakhampee

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกนั้นมีอยู่จริง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงให้ชีวิตนิรันดร์และแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว ถ้าเชื่อในพระองค์ ก็จะได้เป็นขึ้นมา (ยอห์น 6:34-40 ) ในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครในพระคัมภีร์ที่เตือนเกี่ยวกับนรกบ่อยมากเท่ากับพระเยซู พระเยซูสอนในคำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสว่า หลังจากที่คนไม่เชื่อเสียชีวิตลง พวกเขาจะต้องไปที่นรกทันที พวกเขา “เป็นทุกข์ทรมาน” และเศรษฐีร้องบ่นว่าเขา “ต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟ” (ลูกา 16:23-24) แต่ส่วนลาซารัสนั้น พระเยซูตรัสว่า เขา “อยู่กับอับราฮัม”

Read More »
คริสตจักร
Prakhampee

คุณสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีโดยไม่ต้องไปคริสตจักรได้หรือไม่ ?

พระคัมภีร์ได้สั่งให้เรานัดกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั่นก็คือการไปคริสตจักรนั่นเอง “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น” (ฮีบรู 10:25) มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์สอนแต่ไม่ไปคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่อยู่ภายในเรื่องนี้คือ ธรรมชาติของคริสเตียน และเรื่องคริสตจักร และทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกัน เมื่อคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียน พวกเขาไม่ใช่คนๆหนึ่งที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียน แต่พวกเขากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ (ซึ่งนั่นคือ คริสตจักร) เปาโลได้กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 12:13: เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ

Read More »
การตัดสินใจในชีวิต
Prakhampee

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี คุณจะได้เห็นคนที่มีศาสนาแต่ว่าไม่ได้รู้จักกับพระเยซู พวกเขาเคร่งครัดและศึกษาธรรมบัญญัติอย่างสัตย์ซื่อ แต่พวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูเพื่อที่จะได้รับความรอด (มัทธิว 23:13,25) พวกเขาไม่ได้เข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า แต่กลับมีใจแข็งกระด้าง (มาระโก 3:1-6) ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่า เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้เพราะว่าหัวใจของเราจะยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ถ้าศาสนานั้น เป็นศาสนาที่คนนั้นสร้างขึ้นเอง มันจะไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ (โคโลสี

Read More »