โพสต์ล่าสุด

Uncategorized @th
Biblword

อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก

Read More »
Uncategorized @th
Prakhampee

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง”

Read More »
ชีวิตฝ่ายวิญญาณ
Wilke den Hertog

ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? จริง ๆแล้ว เราจะพบคำถามนี้ในหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ ในกิจการ 16:30-31  นายคุกถามเปาโลและสิลาสว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับความรอด?” พวกเขาตอบว่า “จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด” ดังนั้นคำตอบสั้นๆคือ คุณจะต้อง “เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”     ให้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องนี้ พระเยซูคือใคร? พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่พระเจ้าพระบิดาทรงส่งลงมาเพื่อให้อยู่ท่ามกลางพวกเรา ให้ลงมาเป็นมนุษย์ (แต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ยังคงเป็นพระบุตรของพระเจ้า) พระองค์ทรงลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เรา และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่

Read More »
คริสตจักร
Marten Visser

ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

เพราะคริสตจักรเหล่านั้นเป็นคริสตจักรที่ไม่ดี ผู้คนปรารถนาสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่ง การให้สัญญากับผู้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานความมั่งมีและสุขภาพที่ดีให้นั้นเป็นวิธีที่ดีที่จะดึงดูดให้คนมาคริสตจักรมากมาย แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือ พระกิตติคุณไม่ได้มีส่วนอะไรในเรื่องนี้เลย    พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน : ผู้คนมักจะคิดไปเองว่า การดำเนินในทางของพระเจ้าจะเป็นวิธีไปสู่ความร่ำรวย หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อจะทำให้คุณรวย “ความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริง” (1 ทิโมธี 6:5) เปาโลบอกพวกเราว่า กุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การร่ำรวย แต่เป็นการพึงพอใจในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับเรา จากนั้นเปาโลได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ” (1 ทิโมธี

Read More »
Can you lose the Holy Spirit?
พระวิญญาณบริสุทธิ์
Biblword

คริสเตียนจะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้หรือไม่

เมื่อเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระเจ้าได้ทรงสัญญากับเราว่าเราจะไม่มีวันสูญเสียพระวิญญาณของพระองค์ไป แต่ในพระคัมภีร์บางตอน มันดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้ ในฮีบรู 6:4-6: “เพราะ‍ว่า​คน​เหล่า‍นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่าง​มา​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว และ​ได้​ลิ้ม‍รส​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​สวรรค์ ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​ได้​ลิ้ม‍รส​ความ​ดี‍งาม​แห่ง​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า และ​ฤทธิ์‍เดช​แห่ง​ยุค​ที่​จะ​มา​ถึง​นั้น แล้ว​ยัง​หลง‍ไป ก็​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​นำ​พวก‍เขา​มา​สู่​การ​กลับ‍ใจ​อีก​ได้ เพราะ​พวก‍เขา​เอง​ได้​ตรึง​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า​อีก และ​ได้​ประ‌จาน​พระ‍องค์​ให้​อับอาย​ต่อ​สาธา‌รณ‍ชน” แต่เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อความตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วย ตัวอย่างเช่น ตอนที่เราได้ยินว่าเปาโลพูดในโรม 8:29 และ 30 เปาโลสอนอย่างชัดเจนว่าการได้รับความรอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนั้นเป็นงานของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เหมือนกับห่วงโซ่ทองที่ทอดยาวจากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล  “เพราะ‍ว่า​ทุก‍คน​ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว พระ‍องค์​ทรง​กำ‌หนด​ไว้​ก่อน​ให้​เป็น​ตาม​พระ‍ฉายา​แห่ง​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍องค์ เพื่อ​พระ‍บุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​หัว‍ปี​ท่าม‍กลาง​พี่‍น้อง​จำ‌นวน​มาก และ​บรร‌ดา​ผู้​ที่​พระ‍องค์​ทรง​กำ‌หนด​ไว้​ก่อน​นั้น

Read More »