อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน...

โพสต์ล่าสุด

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ ?

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น ถ้าจะตอบอย่างสั้นๆคือ พระองค์ทรงสร้างโลกนี้เพื่อพระสิริของพระองค์เอง ให้เราลองดูข้อพระคัมภีร์ต่างๆ เพื่อช่วยในการอธิบายสิ่งนี้ :...

การแต่งงานในทางคริสเตียน

การแต่งงานในทางคริสเตียน คือการแต่งงานที่เริ่มต้นและดำเนินไปตามหลักการของพระคัมภีร์ เป็นการแต่งงานระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง (ปฐมกาล 2:24 และมัทธิว 19:4-5)...

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ?

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ? หลายประเทศทั่วโลก มองว่าการทำแท้งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ต้องการทารกนั้น...