Prakhampee.net

วันสะบาโตคือวันอะไร ?

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงพักในวันที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงให้พระบัญญัติ 10 ประการแก่อิสราเอล พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาพักผ่อนในวันที่ 7 ด้วยเช่นกัน ในพระธรรมอพยพ...

โพสต์ล่าสุด

Why does God allow suffering?

ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้โลกนี้มีความทุกข์ทรมาน ?

หลายๆคนอาจจะมีคำถามและแปลกใจที่เห็นความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้ คิดขึ้นมาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงมหิทธิฤทธิ์และเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมดีในทุกด้าน แล้วทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้ความเจ็บปวกทุกข์ทรมานเกิดขึ้นมาล่ะ...

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า พระบิดา?

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า “พระบิดา” คำตอบง่ายๆ ก็คือ นั่นเป็นคำที่พระคัมภีร์ใช้เรียกพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงสอนเราใน คำอธิษฐานของพระองค์ว่าให้เราพูดว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย…” (มัทธิว 6:9)...

อะไรทำให้มนุษย์มีมลทิน?

นี่เป็นคำพูดของพระเยซู จากมัทธิว 15:17 พวกฟาริสีถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระองค์จึงไม่ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวยิว แต่ว่าพระเจ้าไม่เคยมีคำสั่งเรื่องนี้ในพระคำของพระองค์เลย ดังนั้น...