Prakhampee.net

พระเจ้ารักคนเราโดยไม่มีเงือนไขจริงหรือ?

ไม่ใช่เลย พระเจ้าเกลียดชังคนชั่ว(สดุดี 11:5) ในวันที่พระเยซูกลับมาเป็นครั้งที่สอง พระองค์จะนำการลงโทษมาสู่โลกใบนี้ พระองค์จะ...

โพสต์ล่าสุด

Dios Padre

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า พระบิดา?

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า “พระบิดา” คำตอบง่ายๆ ก็คือ นั่นเป็นคำที่พระคัมภีร์ใช้เรียกพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงสอนเราใน คำอธิษฐานของพระองค์ว่าให้เราพูดว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย…” (มัทธิว 6:9)...

ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? จริง ๆแล้ว เราจะพบคำถามนี้ในหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ ในกิจการ 16:30-31  นายคุกถามเปาโลและสิลาสว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับความรอด?” พวกเขาตอบว่า “จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า...

ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

เพราะคริสตจักรเหล่านั้นเป็นคริสตจักรที่ไม่ดี ผู้คนปรารถนาสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่ง การให้สัญญากับผู้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานความมั่งมีและสุขภาพที่ดีให้นั้นเป็นวิธีที่ดีที่จะดึงดูดให้คนมาคริสตจักรมากมาย...