โพสต์ล่าสุด

Uncategorized @th
Biblword

อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก

Read More »
Uncategorized @th
Prakhampee

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง”

Read More »
What does it mean to have a Christian marriage?
การแต่งงานและความสัมพันธ์ทางเพศ
Esther Visser

การแต่งงานในทางคริสเตียน

การแต่งงานในทางคริสเตียน คือการแต่งงานที่เริ่มต้นและดำเนินไปตามหลักการของพระคัมภีร์ เป็นการแต่งงานระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง (ปฐมกาล 2:24 และมัทธิว 19:4-5) การแต่งงานในทางคริสเตียนนั้นไม่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์แบบหลายภรรยาหรือหลายสามี และตามหลักการทางพระคัมภีร์นั้นก็ไม่มี “การแต่งงาน” ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย หรือผู้หญิงกับผู้หญิง ด้วยเช่นกัน การแต่งงานในทางคริสเตียนนั้นเป็นพันธสัญญาระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งตลอดทั้งชีวิต การแต่งงานในทางคริสเตียนนั้นเริ่มต้นด้วยคำมั่นสัญญาต่อพระพักตร์พระเจ้าว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ในมาลาคี 2:14 ได้กล่าวว่า “… เพราะ​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​เป็น​พยาน​ระหว่าง​ท่าน​กับ​ภรรยา​คน​ที่​ท่าน​ได้​เมื่อ​หนุ่ม​นั้น” สุภาษิต 2:17 พูดถึงหญิงที่นอกใจสามีว่า “ผู้​ทอด‍ทิ้ง​คู่‍ชีวิต​ที่​นาง​ได้​เมื่อ​ยัง​สาวและ​ลืม​พันธ‌สัญญา​แห่ง​พระ‍เจ้า​ของ​นาง” คำว่าพันธสัญญานั้นหมายถึงการแต่งงานของนาง

Read More »
การตัดสินใจในชีวิต
Grietje Commelin

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ?

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ? หลายประเทศทั่วโลก มองว่าการทำแท้งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ต้องการทารกนั้น กลุ่มผู้สนับสนุนการทำแท้งได้โต้แย้งว่าผู้หญิงควรที่จะมีอิสระในการยุติการตั้งครรภ์ของตนได้ กลุ่มผู้คัดค้านการทำแท้งได้โต้แย้งว่า ตัวอ่อนในครรภ์นั้นกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ และมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการที่จะมีชีวิตอยู่ ดังนั้น การทำแท้งจึงถูกพิจารณาว่าเป็นการฆาตกรรม  เนื่องจากการถกเถียงในเรื่องนี้แท้จริงแล้วมีความสำคัญถึงชีวิต ให้เราลองสำรวจดูว่าพระคัมภีร์ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของพระเจ้าที่ทรงมีต่อการทำแท้ง  ตัวอ่อนในครรภ์นั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือไม่ ?  พระคัมภีร์มีความชัดเจนว่า มนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน : “ห้ามฆ่าคน” (อพยพ 20:13)  การฆ่าเด็กที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า (ดูใน เยเรมีย์ 32:35,

Read More »
Why does God allow suffering?
การป้องกันความเชื่อคริสเตียน
Prakhampee

ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้โลกนี้มีความทุกข์ทรมาน ?

หลายๆคนอาจจะมีคำถามและแปลกใจที่เห็นความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้ คิดขึ้นมาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงมหิทธิฤทธิ์และเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมดีในทุกด้าน แล้วทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้ความเจ็บปวกทุกข์ทรมานเกิดขึ้นมาล่ะ? สำหรับบ้างคน นี่อาจจะไม่ได้เป็นเพียงคำถามนามธรรมซึ่งหาคำตอบได้ยากในด้านตรรกะของใครบ้างคน แต่คำถามนี้อาจจะยังเป็นคำร้องทุกข์ที่อยู่ลึกในใจเขาด้วย ซึ่งเกิดขึ้นมาจากบาดแผลในใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา มีตัวอย่างชีวิตของกษัตริย์ดาวิดในหนังสือสดุดีกล่าวไว้ว่า “จิตวิญญาณของข้าพองค์นั้น สุดจะเศร้าสลด เมื่อไรหนอพระเจ้า จะต้องนานอีกเท่าไรหนอถึงจะได้พ้นความทุกข์ทรมานนี้ไป ” (สดุดี 6:3)ขอบคุณพระเจ้า พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ พระองค์ทรงล่วงรู้ว่าเราต้องการสิ่งใด ก่อนที่เราจะทูตขอพระองค์ พระเจ้าได้ทรงเตรียมคำสอนที่เต็มไปด้วยสติปัญญา และคำหนุนใจหนุนกำลังที่เราจำเป็นในชีวิตเรา ซึ่งได้เรียบร้อยไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ต้นจบจนเล่ม  เรื่องราวของการสร้างโลก  พระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการสร้างโลก (ปฐมกาล 1:2)

Read More »