Prakhampee.net

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี คุณจะได้เห็นคนที่มีศาสนาแต่ว่าไม่ได้รู้จักกับพระเยซู พวกเขาเคร่งครัดและศึกษาธรรมบัญญัติอย่างสัตย์ซื่อ แต่พวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูเพื่อที่จะได้รับความรอด (มัทธิว 23:13,25) พวกเขาไม่ได้เข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า แต่กลับมีใจแข็งกระด้าง (มาระโก 3:1-6) ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่า เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้เพราะว่าหัวใจของเราจะยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ถ้าศาสนานั้น เป็นศาสนาที่คนนั้นสร้างขึ้นเอง มันจะไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ (โคโลสี 2:23)

แต่ถ้าการไม่มีศาสนาหมายความว่าคุณไม่ได้เชื่อในพระเจ้า ไม่ได้รักพระองค์ หรือไม่ต้องการติดตามพระองค์ เราอยู่โดยไม่มีศาสนาไม่ได้ พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเรา (ปฐมกาล 1:27) และพระองค์ต้องการให้เรารู้จักและนมัสการพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถที่จะรู้จักกับพระองค์ได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์ทรงเป็นหนทางไปสู่พระเจ้า – พระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 14:6) ถ้าพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของความเชื่อของคุณ ศาสนาจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายไปแล้ว แต่จะเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตและให้ความรอด !

ใน 1 โครินธ์ 13 เปาโลได้พูดถึงความสามารถพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาแปลกๆ, การเผยพระวจนะ, ความเข้าใจ แม้กระทั่งความเชื่อ แต่ถ้าปราศจากความรัก สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ความรักแบบไหนที่เปาโลกำลังพูดถึงอยู่ เปาโลกำลังพูดถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้านของเรา – ความจริงแล้ว ธรรมบัญญัติที่พระเยซูทรงสั่งเราไว้คือ : “พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า …ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37,39) พระเยซูทรงมอบกฎเหล็กไว้ให้แก่เรา : “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นั่นคือธรรมบัญญัติ และคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ” (มัทธิว 7:12) หัวใจของศาสนาที่แท้จริงคือความรัก และความรักนี้จะส่งผลต่อการเชื่อฟังพระเยซูและพระบัญญัติของพระองค์: “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา” (ยอห์น 14:23)

ยากอบมีความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาในเรื่องศาสนาที่แท้จริง ซึ่งความคิดเห็นของเขาสอดคล้องกับคำสอนของพระเยซู : ศาสนาที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก (ยากอบ 1:27)

โดยสรุปแล้ว: ศาสนาที่สร้างขึ้นเองนั้นไร้ประโยชน์ ศาสนาที่แท้จริงหมายถึงการรักพระเจ้าและการเชื่อฟังพระองค์

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE