Prakhampee.net
เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี คุณจะได้เห็นคนที่มีศาสนาแต่ว่าไม่ได้รู้จักกับพระเยซู พวกเขาเคร่งครัดและศึกษาธรรมบัญญัติอย่างสัตย์ซื่อ แต่พวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูเพื่อที่จะได้รับความรอด (มัทธิว 23:13,25) พวกเขาไม่ได้เข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า แต่กลับมีใจแข็งกระด้าง (มาระโก 3:1-6) ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่า เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้เพราะว่าหัวใจของเราจะยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ถ้าศาสนานั้น เป็นศาสนาที่คนนั้นสร้างขึ้นเอง มันจะไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ (โคโลสี 2:23)

แต่ถ้าการไม่มีศาสนาหมายความว่าคุณไม่ได้เชื่อในพระเจ้า ไม่ได้รักพระองค์ หรือไม่ต้องการติดตามพระองค์ เราอยู่โดยไม่มีศาสนาไม่ได้ พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเรา (ปฐมกาล 1:27) และพระองค์ต้องการให้เรารู้จักและนมัสการพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถที่จะรู้จักกับพระองค์ได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์ทรงเป็นหนทางไปสู่พระเจ้า – พระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 14:6) ถ้าพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของความเชื่อของคุณ ศาสนาจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายไปแล้ว แต่จะเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตและให้ความรอด !

ใน 1 โครินธ์ 13 เปาโลได้พูดถึงความสามารถพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาแปลกๆ, การเผยพระวจนะ, ความเข้าใจ แม้กระทั่งความเชื่อ แต่ถ้าปราศจากความรัก สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ความรักแบบไหนที่เปาโลกำลังพูดถึงอยู่ เปาโลกำลังพูดถึงความรักที่มีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้านของเรา – ความจริงแล้ว ธรรมบัญญัติที่พระเยซูทรงสั่งเราไว้คือ : “พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า …ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37,39) พระเยซูทรงมอบกฎเหล็กไว้ให้แก่เรา : “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นั่นคือธรรมบัญญัติ และคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ” (มัทธิว 7:12) หัวใจของศาสนาที่แท้จริงคือความรัก และความรักนี้จะส่งผลต่อการเชื่อฟังพระเยซูและพระบัญญัติของพระองค์: “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา” (ยอห์น 14:23)

ยากอบมีความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาในเรื่องศาสนาที่แท้จริง ซึ่งความคิดเห็นของเขาสอดคล้องกับคำสอนของพระเยซู : ศาสนาที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก (ยากอบ 1:27)

โดยสรุปแล้ว: ศาสนาที่สร้างขึ้นเองนั้นไร้ประโยชน์ ศาสนาที่แท้จริงหมายถึงการรักพระเจ้าและการเชื่อฟังพระองค์

Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.