Prakhampee.net

พระเจ้า

Is Gods love unconditional?

พระเจ้ารักคนเราโดยไม่มีเงือนไขจริงหรือ?

ไม่ใช่เลย พระเจ้าเกลียดชังคนชั่ว(สดุดี 11:5) ในวันที่พระเยซูกลับมาเป็นครั้งที่สอง พระองค์จะนำการลงโทษมาสู่โลกใบนี้ พระองค์จะ “พิพากษาลงโทษคนที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้า...

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า พระบิดา?

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า “พระบิดา” คำตอบง่ายๆ ก็คือ นั่นเป็นคำที่พระคัมภีร์ใช้เรียกพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงสอนเราใน คำอธิษฐานของพระองค์ว่าให้เราพูดว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย…” (มัทธิว 6:9)...