Prakhampee.net
นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกนั้นมีอยู่จริง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงให้ชีวิตนิรันดร์และแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว ถ้าเชื่อในพระองค์ ก็จะได้เป็นขึ้นมา (ยอห์น 6:34-40 ) ในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครในพระคัมภีร์ที่เตือนเกี่ยวกับนรกบ่อยมากเท่ากับพระเยซู

พระเยซูสอนในคำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสว่า หลังจากที่คนไม่เชื่อเสียชีวิตลง พวกเขาจะต้องไปที่นรกทันที พวกเขา “เป็นทุกข์ทรมาน” และเศรษฐีร้องบ่นว่าเขา “ต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟ” (ลูกา 16:23-24) แต่ส่วนลาซารัสนั้น พระเยซูตรัสว่า เขา “อยู่กับอับราฮัม” (ลูกา 16:22 ) นอกจากนั้นเปาโลได้เขียนว่า หลังจากที่ผู้เชื่อได้ตายลง พวกเขาจะไป “อยู่กับพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 1:23 )

นี่คือสถานะที่เรามักจะคิดถึงเมื่อพูดถึงนรกและสวรรค์ และเราจะไปที่นั่นทันทีหลังจากเราเสียชีวิตลง ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียว แต่เราควรจะตระหนักด้วยว่า สถานะนั้นคือสถานะชั่วคราวในการรอวันแห่งการพิพากษาซึ่งเป็นวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา และตอนนั้นเองที่ความยิ่งใหญ่ของพระสิริแห่งสวรรค์และความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงของนรกจึงจะปรากฏออกมา

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในวันสุดท้ายนั้นไว้หลายแห่ง

  • “และคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์” ดาเนียล 12:2
  • ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้กล่าวถึงพระเยซูว่า: “พระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้ว และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ” มัทธิว 3:12
  • พระเยซูทรงตรัสถึงการพิพาษาของพระองค์ในวันสุดท้าย : “แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘พวกท่านผู้ถูกแช่งสาปจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมัน” มัทธิว 25:41
  • “และจะทรงให้ท่านที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏจากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ ด้วยเปลวเพลิง พระองค์จะลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า และคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษ อันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจากพระสิริแห่งพระกำลังของพระองค์” 2 เธสะโลนิกา 1:7-9
  • “และถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต เขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ” วิวรณ์ 20:5

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้อธิบายถึงการพิพากษาลงโทษคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไว้อย่างชัดเจนสองประการ ประการแรก การลงโทษนั้นไม่มีวันสิ้นสุด เห็นได้จากคำว่า “นิตย์นิรันดร์”, “ไม่มีอะไรมาดับได้”, และ”ตลอดเป็นนิตย์” ประการที่สอง การลงโทษนั้นเป็นการลงโทษที่รุนแรง หลายครั้งจะเปรียบเทียบกับ “ไฟ” ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงไฟจริงๆ คำอื่นที่ถูกนำมาใช้คือ “ความอับอายและความขายหน้า”, “การทำลาย”, “การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” (มัทธิว 25:30) ทุกคำที่นำมาใช้ ล้วนแต่เป็นคำที่ชี้ให้เห็นถึงความโหดร้ายของการพิพากษานั้น

อย่างไรก็ตาม ความทรมานที่แต่ละคนจะได้รับนั้นจะแตกต่างกันออกไป พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนว่าบางคนจะต้องถูกลงโทษหนักกว่าคนอื่น ข้อสรุปนี้ได้มาจากข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ด้านล่าง

  • “แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษา โทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้า” มัทธิว 11:24.
  • “บ่าวคนที่รู้ใจนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้ ไม่ได้ทำตามใจนาย จะต้องถูกเฆี่ยนอย่างหนัก แต่คนที่ไม่รู้ แล้วทำสิ่งที่สมควรจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนเพียงเล็กน้อย คนที่ได้รับมาก จะต้องเรียกเอาจากคนนั้นมาก และคนที่ได้รับฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากคนนั้นมาก” ลูกา 12:47-48.

ดังนั้น ความรุนแรงของการลงโทษนิตย์นิรันดร์ที่ผู้ไม่เชื่อจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาได้ทำอะไรบ้างในชีวิต และโอกาสที่พวกเขาได้ยินและตอบสนองต่อพระกิตติคุณ การพิพากษาของพระเจ้านั้นชอบธรรมเสมอ

แต่สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวนรกเลย เขาเองจะมีความสุขต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินโลกใหม่ตลอดไปเป็นนิตย์ ขอให้ความจริงเกี่ยวกับนรกทำให้เราเกลียดชังความบาปและทำให้เราไว้วางใจในพระเยซู เพื่อที่เราจะรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าและจากไฟนรก

Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.