อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก กลุ่มของยีน (ยีนพูล) ได้แคบลงในแต่ละกลุ่มประชากรทำให้เกิดความแตกต่างของรูปร่างและสีผิวในแต่ละกลุ่ม 

 

มีเหตุผลสำคัญ 2 ประการที่เราควรจะยึดความจริงที่ว่าเราทุกคนล้วนสืบเชื้อสายมาจากอาดัมและเอวา ประการแรก คือ ความจริงนั้นจะเตือนเราว่า แท้จริงแล้วไม่มีการแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ แต่เรามาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันซึ่งนั่นคือ มนุษยชาติ สีผิวของเราอาจจะแตกต่างกัน แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

 

ประการที่สองคือถ้าเราสืบเชื้อสายมาจากอาดัม เราทุกคนล้วนต้องการพระเยซู พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า “บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว” (โรม 5:12) เราทุกคนเป็นคนบาปเพราะเราเป็นลูกหลานของอาดัม นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องการพระเยซู “…ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวง เพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใด การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้น” (โรม 5:18) อาดัมนำความตายมาสู่โลก พระเยซูทรงนำความรอดและชีวิตนิรันดร์เข้ามา

แชร์โพสต์