การสารภาพบาปและการให้อภัย

ตอนที่คุณรับเชื่อนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า

  • พระเจ้าทรงรับคุณเป็นบุตรของพระองค์ “ลอง​คิดดู พระบิดา​ได้​ประทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียงไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า1 ยอห์น 3:1
  • เมื่อก่อนคุณเป็นความมืด แต่ตอนนี้คุณเป็นความสว่าง “เพราะ​เมื่อ​ก่อน​ท่านทั้งหลาย​เป็น​ความ​มืด แต่​บัดนี้​ท่าน​เป็น​ความ​สว่าง​ใน​องค์พระผู้เป็นเจ้า” เอเฟซัส 5:8
  • เมื่อก่อนคุณตายฝ่ายวิญญาณ แต่ตอนนี้พระเจ้าให้คุณมีชีวิต “พระเจ้า…ถึงแม้ว่า​เรา​เป็น​คน​ตาย​เนื่องจาก​การ​ละเมิด พระองค์​ยัง​ทรง​ทำ​ให้​มี​ชีวิต​อยู่​ร่วม​กับ​พระคริสต์” เอเฟซัส 2:4-5
  • คุณได้กลายเป็นสมาชิกของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์: ส่วน​ท่านทั้งหลาย​เป็น​กาย​ของ​พระคริสต์1 โครินธ์ 12:27
  • คุณได้รับการให้อภัยบาปทั้งสิ้นของคุณแล้ว: “ทุก​คน​ที่​เชื่อถือ​ใน​พระองค์​นั้น พระเจ้า​จะ​ทรง​ยก​ความ​ผิดบาป​ของ​พวกเขา​โดย​พระนาม​ของ​พระองค์” กิจการ 10:43
  • คุณเป็นของพระเจ้าและได้รับตำแหน่งอันพิเศษจากพระองค์: แต่​พวกท่าน​เป็นพงศ์พันธุ์​ที่​ทรง​เลือกสรร เป็น​พวก​ปุโรหิต​หลวง เป็น​ชนชาติ​บริสุทธิ์ เป็น​ประชากร​อัน​เป็น​กรรมสิทธิ์​ของ​พระเจ้า1 เปโตร 2:9
  • คุณอยู่ในจุดที่มั่นคงปลอดภัยนิรันดร์ในฐานะลูกแกะที่อยู่ในการดูแลของพระคริสต์ “เรา​ให้​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​แกะ​ทั้งหลาย แกะ​เหล่านั้น​จะ​ไม่มี​วัน​พินาศ​และ​จะ​ไม่มี​ใคร​แย่งชิง​แกะ​นั้น​ไป​จาก​มือ​ของ​เรา​ได้” ยอห์น 10:28

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปทันทีที่เราทำบาปหรือ? ไม่เลย มันจะยังคงเป็นจริงอยู่ แล้วมันจะเปลี่ยนไปตอนที่เราไม่ได้สารภาพบาปก่อนที่เราตายไหม? ไม่เลย มันจะยังคงเป็นจริงอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นพระสัญญาอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าที่ทรงให้กับลูกๆของพระองค์ และมันเป็นคำอธิบายถึงสถานภาพของพวกเขาในสายพระเนตรของพระเจ้า

ในเวลาเดียวกัน ในฐานะผู้เชื่อพระคัมภีร์ได้เรียกให้เราสารภาพบาปของเรา “ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป​ของ​เรา พระองค์​ทรง​ซื่อสัตย์​และ​เที่ยงธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้งสิ้น1 ยอห์น 1:9 ตอนที่เราอ่านสิ่งนี้ด้วยมุมมองของข้อพระคัมภีร์ข้างบน มันก็ชัดเจนว่านี่ไม่ได้หมายความว่า เราจะสูญเสียความรอดของเราถ้าเรายังไม่ได้สารภาพบาปของเรา

ฐานะของเราที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ความสัมพันธ์ต่างหากที่เปลี่ยนแปลง ลูกสามารถทำให้พ่อแม่โกรธหรือเสียใจได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เขาจะไม่ได้เป็นลูกอีกต่อไป แต่เขาจำเป็นต้องสารภาพและพยายามทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแม่ของเขาดีขึ้น สิ่งนี้ก็เป็นความจริงสำหรับลูกๆของพระเจ้าด้วย ความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง คุณไม่ได้สูญเสียความรอดของคุณเพราะความบาป แต่ถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้ง หรือคุณอยากกลับคืนดีในความสัมพันธ์กับพระองค์ คุณก็จำเป็นที่จะต้องสารภาพบาปของคุณและรับการให้อภัยจากพระองค์

ดังนั้น จงอย่ากลัวว่าคุณจะต้องตกนรกถ้าคุณตายโดยที่ยังมีบาปที่ไม่ได้สารภาพ แต่ก็อย่ารอที่จะสารภาพมันออกมาด้วยเหมือนกัน การสารภาพบาปและการรับการอภัยจากพระเจ้าจะช่วยคุณดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างชื่นชมยินดีในทุกๆวันของชีวิตคุณ

แชร์โพสต์