Prakhampee.net

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

Home » ชีวิตคริสเตียน » ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? จริง ๆแล้ว เราจะพบคำถามนี้ในหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ ในกิจการ 16:30-31  นายคุกถามเปาโลและสิลาสว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับความรอด?” พวกเขาตอบว่า “จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า...