Prakhampee.net

การตัดสินใจในชีวิต

Home » ชีวิตคริสเตียน » การตัดสินใจในชีวิต

วันสะบาโตคือวันอะไร ?

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงพักในวันที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงให้พระบัญญัติ 10 ประการแก่อิสราเอล พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาพักผ่อนในวันที่ 7 ด้วยเช่นกัน ในพระธรรมอพยพ 20:11 ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ในวันที่ 7...

ฉันควรจะทำเช่นไรยามที่ชีวิตเผชิญความยากลำบาก

มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “เมื่อสถานการณ์เข้าสู่วิกฤต คนที่เข้มแข็งจะยังคงเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จ” ผมชอบคำกล่าวนี้มาก เพราะเป็นคำกล่าวที่สอนให้เราอุตสาหะมานะและขยันขันแข็ง...