Prakhampee.net

ชีวิตคริสเตียน

Home » ชีวิตคริสเตียน

วันสะบาโตคือวันอะไร ?

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงพักในวันที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงให้พระบัญญัติ 10 ประการแก่อิสราเอล พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาพักผ่อนในวันที่ 7 ด้วยเช่นกัน ในพระธรรมอพยพ 20:11 ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ในวันที่ 7...

ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? จริง ๆแล้ว เราจะพบคำถามนี้ในหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ ในกิจการ 16:30-31  นายคุกถามเปาโลและสิลาสว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับความรอด?” พวกเขาตอบว่า “จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า...

Can Christians attend ceremonies of other religions

คริสเตียนไปร่วมพิธีของศาสนาอื่นได้ไหม ?

เนื้อเรื่องในคำถามนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้เชื่อใหม่ที่พยายามปรับชีวิตตัวเองให้สอดคล้องกับชีวิตคริสเตียน ในขณะที่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนเดิมที่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่คริสเตียน และอาจไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร...

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี...