Prakhampee.net
Abortion

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ?

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ? หลายประเทศทั่วโลก มองว่าการทำแท้งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ต้องการทารกนั้น...

ฉันดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม?

พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งที่หมู่บ้านคานาไม่ใช่หรือ? (ยอห์น 2:1-11) ถ้าเช่นนั้น เราควรประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างในเรื่องนี้? ในสมัยนี้ ผู้คนมากมายใช้เหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลเดียว นั่นคือ...