Wilke den Hertog

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? จริง ๆแล้ว เราจะพบคำถามนี้ในหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ ในกิจการ 16:30-31  นายคุกถามเปาโลและสิลาสว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับความรอด?” พวกเขาตอบว่า “จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด” ดังนั้นคำตอบสั้นๆคือ คุณจะต้อง “เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”     ให้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องนี้ พระเยซูคือใคร? พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่พระเจ้าพระบิดาทรงส่งลงมาเพื่อให้อยู่ท่ามกลางพวกเรา ให้ลงมาเป็นมนุษย์ (แต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ยังคงเป็นพระบุตรของพระเจ้า) พระองค์ทรงลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เรา และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่

Read More »