Prakhampee

พระเจ้าทรงรักษาอาการของคนเจ็บป่วยจริงๆไหม?

แน่นอน พระองค์ทรงรักษาคนที่เจ็บคนที่ป่วย ถ้าถามว่าผมรู้ได้อย่างไง ไม่ใช่เพียงเพราะพระคัมภีร์บอกเรามาเช่นนี้  แต่พระเจ้าได้ทรงรักษาอาการเจ็บป่วยในชีวิตผมแล้วจริงๆ อย่างไรก็ตามผมรู้ว่ายังมีความเจ็บปวดบางอย่างในชีวิต ที่พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาให้  เราต่างรู้ว่าพระเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยจริงๆ แต่พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาทุกคน  ซึ่งความจริงนี้เราพบได้จากพระคัมภีร์ พระเจ้าสามารถรักษาโรคและความเจ็บป่วย เรานำความจริงนี้มาจากพระธรรมมัทธิว 4:23  “…พระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงในหมู่ประชาชน ”  ในกิจการ 5:12-16 บันทึกไว้เช่นกันว่าเหล่าอัครทูตรักษาคนป่วยต่างๆโดยพระนามของพระเยซู ความจริงในสมัยคริสตจักรยุคแรก พันธกิจการรักษาถือเป็นพื้นฐานและมาตรฐานการรับใช้ของทุกๆคริสตจักร  เรารู้ได้จากพระธรรมยากอบ 5:14,16 

Read More »
การป้องกันความเชื่อคริสเตียน

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกนั้นมีอยู่จริง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงให้ชีวิตนิรันดร์และแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว ถ้าเชื่อในพระองค์ ก็จะได้เป็นขึ้นมา (ยอห์น 6:34-40 ) ในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครในพระคัมภีร์ที่เตือนเกี่ยวกับนรกบ่อยมากเท่ากับพระเยซู พระเยซูสอนในคำอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสว่า หลังจากที่คนไม่เชื่อเสียชีวิตลง พวกเขาจะต้องไปที่นรกทันที พวกเขา “เป็นทุกข์ทรมาน” และเศรษฐีร้องบ่นว่าเขา “ต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟ” (ลูกา 16:23-24) แต่ส่วนลาซารัสนั้น พระเยซูตรัสว่า เขา “อยู่กับอับราฮัม”

Read More »
คริสตจักร

คุณสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีโดยไม่ต้องไปคริสตจักรได้หรือไม่ ?

พระคัมภีร์ได้สั่งให้เรานัดกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั่นก็คือการไปคริสตจักรนั่นเอง “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น” (ฮีบรู 10:25) มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์สอนแต่ไม่ไปคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่อยู่ภายในเรื่องนี้คือ ธรรมชาติของคริสเตียน และเรื่องคริสตจักร และทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกัน เมื่อคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียน พวกเขาไม่ใช่คนๆหนึ่งที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียน แต่พวกเขากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ (ซึ่งนั่นคือ คริสตจักร) เปาโลได้กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 12:13: เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ

Read More »
การตัดสินใจในชีวิต

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี คุณจะได้เห็นคนที่มีศาสนาแต่ว่าไม่ได้รู้จักกับพระเยซู พวกเขาเคร่งครัดและศึกษาธรรมบัญญัติอย่างสัตย์ซื่อ แต่พวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูเพื่อที่จะได้รับความรอด (มัทธิว 23:13,25) พวกเขาไม่ได้เข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า แต่กลับมีใจแข็งกระด้าง (มาระโก 3:1-6) ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่า เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้เพราะว่าหัวใจของเราจะยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ถ้าศาสนานั้น เป็นศาสนาที่คนนั้นสร้างขึ้นเอง มันจะไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ (โคโลสี

Read More »
Uncategorized @th

ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

คำว่า “ข่าวประเสริฐ” แท้จริงแล้วหมายความว่า “ข่าวดี” แต่ก่อนที่ข่าวดีจะกลายเป็นข่าวร้ายหลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้า (ปฐมกาล 3:1-24) คำจำกัดความของความบาปคือ “ความผิดพลาดที่จะทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าทั้งในการกระทำ, ทัศนคติและธรรมชาติ” เนื่องจากมนุษยชาติสืบเชื้อสายมาจากอาดัมและเอวา ทำให้มนุษย์ทุกคนล้วนได้รับธรรมชาติบาปเป็นมรดกมาจากอาดัมและเอวา ยิ่งไปกว่านั้น เช่นเดียวกับอาดัมและเอวาพวกเราทุกคนล้วนแต่ทำบาป (โรม 3:23, เอเฟซัส 2:1-3) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และทรงชอบธรรม ในพระองค์จึงไม่มีความบาปอยู่เลย พระองค์ทรงยุติธรรม ความบาปจะต้องได้รับการลงโทษ ดังนั้น ความบาปไม่เพียงแต่ทำให้เราจะต้องถูกแยกออกพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์เท่านั้น

Read More »