Marten Visser

Who is a real Christian?
ความรอด

ใครคือคริสเตียนแท้?

คริสเตียนแท้คือคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงให้อภัยความบาปผิดของเขา และเขาติดตามพระองค์ในทุกๆวัน คริสเตียนแท้เชื่อในพระเยซู และรับพระเยซูโดยทางความเชื่อและได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12) คริสเตียนแท้ได้กลับใจใหม่จากบาปของเขาและหันกลับมาหาพระเจ้า (กิจการ 3:19) คริสเตียนแท้รักพระเยซูมากกว่าบิดามารดา บุตรชาย บุตรสาวของตน (มัทธิว 10:37-38) คริสเตียนแท้พร้อมที่จะสละทุกสิ่งที่เขามีเพื่อที่จะได้เป็นสาวกของพระเยซู (ลูกา 14:33) คริสเตียนแท้ไว้วางใจพระเจ้าโดยไม่สงสัย เหมือนกับที่เด็กๆไว้วางใจพ่อแม่ของพวกเขา (มัทธิว 18:3) คริสเตียนแท้ปฏิเสธตนเองและเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อติดตามพระเยซู (มาระโก 8:34) คริสเตียนแท้เชื่อฟังพระเยซู

Read More »
What does the Bible say about karma?
ศาสนศาสตร์

เรื่องกรรมมาจากพระคัมภีร์หรือไม่ ?

พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องกรรม กรรมเป็นความเชื่อหลักของศาสนาหลายศาสนาในประเทศแถบตะวันออก ความคิดในเรื่องกรรมคือการที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณได้หว่านไว้ การทำความดีจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเกิดแต่สิ่งที่ดี และการทำความชั่วก็จะส่งผลให้มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ เรื่องกรรมอาจจะใช้ได้ในสองทาง แรกเริ่มเดิมทีมันหมายถึงความดีหรือบาปที่คุณทำในตอนนี้จะส่งผลต่อชีวิตของคุณเมื่อคุณกลับมาเกิดใหม่ (ชาติหน้า) แต่ปัจจุบันนี้เมื่อชาวตะวันตกใช้คำว่า “กรรม” มักจะมีความหมายถึงสิ่งที่ดีหรือสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดกับคุณในชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่ง “กรรม”ทั้งสองความหมายไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์ ความคิดที่ว่า การกระทำจะส่งผลไปถึงชีวิตในชาติหน้าว่าจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีนั้น ไม่ได้เป็นความเชื่อที่มาจากพระคัมภีร์เลย เพราะว่าพระคัมภีร์สอนไว้ว่า เรามีชีวิตอยู่แค่เพียงชาติเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นเราจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้า (ฮีบรู 9:27) ซึ่งความเชื่อพื้นฐานนี้เองที่ทำให้ความเชื่อของคริสเตียนแตกต่างจากหลายศาสนาในประเทศแถบตะวันออก สำหรับความเชื่อของศาสานาตะวันออกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตกอยู่ในวัฏจักร ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในประวัติศาสตร์โลก แต่คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกและชีวิตของเราทุกคน

Read More »
Can a Christian be demon possessed?
ศาสนศาสตร์

คริสเตียนสามารถถูกผีเข้าสิงได้ไหม?

การถูกผีเข้าสิงหมายความว่าผีนั้นจะควบคุมการกระทำหรือคำพูดของคนๆนั้น ซึ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากในลูกา 8 ซึ่งเราได้เห็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ และเขามีกำลังมากเหนือมนุษย์ทั่วไป พระเยซูได้สั่งให้วิญญาณชั่วหลายตัวออกไปจากผู้ชายคนนั้น และเขาก็ได้กลายเป็นคนปกติ ผู้เชื่อทุกคนเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเรา ดังนั้นมันชัดเจนว่ามารซาตานไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองเราได้แบบนั้น 1 ยอห์น 4:4 สอนเราว่า “​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวก‍ท่าน (นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์) ​ยิ่ง‍ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก” (นั่นคือมารซาตาน) ในเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ส่วนในโลกนี้คือมารซาตาน และเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยิ่งใหญ่กว่ามารซาตาน พวกมันจึงไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบครองเราได้ ดังนั้นคุณเองต้องแน่ใจว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วคุณจะมั่นใจได้ว่ามารซาตานไม่อาจที่จะเข้าสิงคุณได้ นี่ไม่ได้หมายความว่ามารซาตานไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้เชื่อ

Read More »