Marten Visser

Uncategorized @th

การสารภาพบาปและการให้อภัย

ตอนที่คุณรับเชื่อนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า พระเจ้าทรงรับคุณเป็นบุตรของพระองค์ “ลอง​คิด‍ดู พระ‍บิดา​ได้​ประ‌ทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียง‍ไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระ‍เจ้า” 1 ยอห์น 3:1 เมื่อก่อนคุณเป็นความมืด แต่ตอนนี้คุณเป็นความสว่าง “เพราะ​เมื่อ​ก่อน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​ความ​มืด แต่​บัด‍นี้​ท่าน​เป็น​ความ​สว่าง​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า” เอเฟซัส 5:8 เมื่อก่อนคุณตายฝ่ายวิญญาณ แต่ตอนนี้พระเจ้าให้คุณมีชีวิต “พระเจ้า…ถึง‍แม้‍ว่า​เรา​เป็น​คน​ตาย​เนื่อง‍จาก​การ​ละ‌เมิด พระ‍องค์​ยัง​ทรง​ทำ​ให้​มี​ชีวิต​อยู่​ร่วม​กับ​พระ‍คริสต์” เอเฟซัส 2:4-5 คุณได้กลายเป็นสมาชิกของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์: “ส่วน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ‍คริสต์” 1 โครินธ์ 12:27

Read More »
Uncategorized @th

วันสะบาโตคือวันอะไร ?

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงพักในวันที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงให้พระบัญญัติ 10 ประการแก่อิสราเอล พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาพักผ่อนในวันที่ 7 ด้วยเช่นกัน ในพระธรรมอพยพ 20:11 ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ในวันที่ 7 พระเจ้าทรงพักจากการทรงสร้างของพระองค์ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 5 เราได้พบกับธรรมบัญญัติ 10 ประการในอีกรูปแบบหนึ่ง เหตุผลที่พระเจ้าทรงให้พักในวันสะบาโตคือเพื่อที่จะให้ระลึกถึงครั้งที่พระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ (ข้อ 15)   ดังนั้นวันสะบาโตที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ในพระคัมภีร์เดิมนั้นคือวันที่

Read More »
พระเจ้า

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ ?

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น ถ้าจะตอบอย่างสั้นๆคือ พระองค์ทรงสร้างโลกนี้เพื่อพระสิริของพระองค์เอง ให้เราลองดูข้อพระคัมภีร์ต่างๆ เพื่อช่วยในการอธิบายสิ่งนี้ : “เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่ครอบครอง หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์” (โคโลสี 1:16) “เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” (โรม 11:36) ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่นิรันดร์กาล ทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่โดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า

Read More »
Is Gods love unconditional?
พระเจ้า

พระเจ้ารักคนเราโดยไม่มีเงือนไขจริงหรือ?

ไม่ใช่เลย พระเจ้าเกลียดชังคนชั่ว(สดุดี 11:5) ในวันที่พระเยซูกลับมาเป็นครั้งที่สอง พระองค์จะนำการลงโทษมาสู่โลกใบนี้ พระองค์จะ “พิพากษาลงโทษคนที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้า และคนที่ไม่เชื่อและไม่ทำตามข่าวประเสริฐของพระองค์ พวกเขาจะต้องทนทุกข์ในความพินาศตลอดกาลจากการลงโทษอันเป็นนิรันดร์”(2เธสะโลนิกา 1:8,9) ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าและปฏิบัติตามพระองค์ เราคงไม่มีความสุขและสันติสุขจากความรักของพระเจ้า แต่เราคงจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในการพิพากษาของพระเจ้า   พระเจ้าทรงเป็นความรัก ความหมายของประโยค พระเจ้าไม่ได้รักคนเราโดยไม่มีเงือนไข คือ ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไปสวรรค์ พระเจ้าเป็นความรัก และเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรัก พระองค์จึงห่วงใยและใส่ใจในตัวตนของเราและสิ่งที่เราทำ  เพราะพระองค์เป็นความรัก พระองค์จึงเกลียดชังความชั่ว ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงาม ดังนั้นความรักของพระองค์จึงเป็นเกณฑ์ตัดสินสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีนั้นคือ

Read More »
ข้อพระคัมภีร์เฉพาะเจาะจง

อะไรทำให้มนุษย์มีมลทิน?

นี่เป็นคำพูดของพระเยซู จากมัทธิว 15:17 พวกฟาริสีถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระองค์จึงไม่ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวยิว แต่ว่าพระเจ้าไม่เคยมีคำสั่งเรื่องนี้ในพระคำของพระองค์เลย ดังนั้น พระเยซูจึงบอกพวกเขาว่าพระคำของพระเจ้าสำคัญกว่าขนบธรรมเนียมของมนุษย์มากมายนัก    จากนั้นพระองค์ทรงสอนต่อไปว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้าความบริสุทธิ์ภายในใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พวกฟาริสีมัวแต่กังวลเกี่ยวกับว่าจะรับประทานอย่างไรและรับประทานอะไร การทำตามขนบธรรมเนียมอย่างไร้ที่ติเป็นส่วนที่สำคัญในศาสนาของพวกเขา พระเยซูบอกพวกเขาว่า : อย่าวิตกกังวลให้มากในเรื่องอาหาร เพราะสิ่งที่เข้าไปในปากของท่านไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ออกมาจากปากของท่านต่างหากที่สำคัญ    พวกฟาริสีรู้สึกไม่พอใจ แต่พระเยซูอธิบายกับสาวกของพระองค์ต่อไปว่า คุณกินอาหารของคุณ จากนั้นคุณก็เข้าห้องน้ำ ทุกอย่างก็ออกไปหมด (นั่นเป็นความหมายของข้อที่คุณกำลังถาม)

Read More »
คริสตจักร

ทำไมคริสตจักรหลายแห่งถึงชอบเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระพรทางโลก ?

เพราะคริสตจักรเหล่านั้นเป็นคริสตจักรที่ไม่ดี ผู้คนปรารถนาสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่ง การให้สัญญากับผู้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานความมั่งมีและสุขภาพที่ดีให้นั้นเป็นวิธีที่ดีที่จะดึงดูดให้คนมาคริสตจักรมากมาย แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือ พระกิตติคุณไม่ได้มีส่วนอะไรในเรื่องนี้เลย    พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน : ผู้คนมักจะคิดไปเองว่า การดำเนินในทางของพระเจ้าจะเป็นวิธีไปสู่ความร่ำรวย หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเชื่อจะทำให้คุณรวย “ความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริง” (1 ทิโมธี 6:5) เปาโลบอกพวกเราว่า กุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การร่ำรวย แต่เป็นการพึงพอใจในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับเรา จากนั้นเปาโลได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ” (1 ทิโมธี

Read More »
Who is a real Christian?
ความรอด

ใครคือคริสเตียนแท้?

คริสเตียนแท้คือคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงให้อภัยความบาปผิดของเขา และเขาติดตามพระองค์ในทุกๆวัน คริสเตียนแท้เชื่อในพระเยซู และรับพระเยซูโดยทางความเชื่อและได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12) คริสเตียนแท้ได้กลับใจใหม่จากบาปของเขาและหันกลับมาหาพระเจ้า (กิจการ 3:19) คริสเตียนแท้รักพระเยซูมากกว่าบิดามารดา บุตรชาย บุตรสาวของตน (มัทธิว 10:37-38) คริสเตียนแท้พร้อมที่จะสละทุกสิ่งที่เขามีเพื่อที่จะได้เป็นสาวกของพระเยซู (ลูกา 14:33) คริสเตียนแท้ไว้วางใจพระเจ้าโดยไม่สงสัย เหมือนกับที่เด็กๆไว้วางใจพ่อแม่ของพวกเขา (มัทธิว 18:3) คริสเตียนแท้ปฏิเสธตนเองและเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อติดตามพระเยซู (มาระโก 8:34) คริสเตียนแท้เชื่อฟังพระเยซู

Read More »
What does the Bible say about karma?
ศาสนศาสตร์

เรื่องกรรมมาจากพระคัมภีร์หรือไม่ ?

พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องกรรม กรรมเป็นความเชื่อหลักของศาสนาหลายศาสนาในประเทศแถบตะวันออก ความคิดในเรื่องกรรมคือการที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณได้หว่านไว้ การทำความดีจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเกิดแต่สิ่งที่ดี และการทำความชั่วก็จะส่งผลให้มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ เรื่องกรรมอาจจะใช้ได้ในสองทาง แรกเริ่มเดิมทีมันหมายถึงความดีหรือบาปที่คุณทำในตอนนี้จะส่งผลต่อชีวิตของคุณเมื่อคุณกลับมาเกิดใหม่ (ชาติหน้า) แต่ปัจจุบันนี้เมื่อชาวตะวันตกใช้คำว่า “กรรม” มักจะมีความหมายถึงสิ่งที่ดีหรือสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดกับคุณในชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่ง “กรรม”ทั้งสองความหมายไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์ ความคิดที่ว่า การกระทำจะส่งผลไปถึงชีวิตในชาติหน้าว่าจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีนั้น ไม่ได้เป็นความเชื่อที่มาจากพระคัมภีร์เลย เพราะว่าพระคัมภีร์สอนไว้ว่า เรามีชีวิตอยู่แค่เพียงชาติเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นเราจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้า (ฮีบรู 9:27) ซึ่งความเชื่อพื้นฐานนี้เองที่ทำให้ความเชื่อของคริสเตียนแตกต่างจากหลายศาสนาในประเทศแถบตะวันออก สำหรับความเชื่อของศาสานาตะวันออกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตกอยู่ในวัฏจักร ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในประวัติศาสตร์โลก แต่คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกและชีวิตของเราทุกคน

Read More »
Can a Christian be demon possessed?
ศาสนศาสตร์

คริสเตียนสามารถถูกผีเข้าสิงได้ไหม?

การถูกผีเข้าสิงหมายความว่าผีนั้นจะควบคุมการกระทำหรือคำพูดของคนๆนั้น ซึ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจนจากในลูกา 8 ซึ่งเราได้เห็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ และเขามีกำลังมากเหนือมนุษย์ทั่วไป พระเยซูได้สั่งให้วิญญาณชั่วหลายตัวออกไปจากผู้ชายคนนั้น และเขาก็ได้กลายเป็นคนปกติ ผู้เชื่อทุกคนเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเรา ดังนั้นมันชัดเจนว่ามารซาตานไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองเราได้แบบนั้น 1 ยอห์น 4:4 สอนเราว่า “​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวก‍ท่าน (นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์) ​ยิ่ง‍ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก” (นั่นคือมารซาตาน) ในเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ส่วนในโลกนี้คือมารซาตาน และเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยิ่งใหญ่กว่ามารซาตาน พวกมันจึงไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบครองเราได้ ดังนั้นคุณเองต้องแน่ใจว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วคุณจะมั่นใจได้ว่ามารซาตานไม่อาจที่จะเข้าสิงคุณได้ นี่ไม่ได้หมายความว่ามารซาตานไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้เชื่อ

Read More »