Biblword

Uncategorized @th

อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก

Read More »
Can you lose the Holy Spirit?
พระวิญญาณบริสุทธิ์

คริสเตียนจะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้หรือไม่

เมื่อเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระเจ้าได้ทรงสัญญากับเราว่าเราจะไม่มีวันสูญเสียพระวิญญาณของพระองค์ไป แต่ในพระคัมภีร์บางตอน มันดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้ ในฮีบรู 6:4-6: “เพราะ‍ว่า​คน​เหล่า‍นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่าง​มา​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว และ​ได้​ลิ้ม‍รส​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​สวรรค์ ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​ได้​ลิ้ม‍รส​ความ​ดี‍งาม​แห่ง​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า และ​ฤทธิ์‍เดช​แห่ง​ยุค​ที่​จะ​มา​ถึง​นั้น แล้ว​ยัง​หลง‍ไป ก็​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​นำ​พวก‍เขา​มา​สู่​การ​กลับ‍ใจ​อีก​ได้ เพราะ​พวก‍เขา​เอง​ได้​ตรึง​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า​อีก และ​ได้​ประ‌จาน​พระ‍องค์​ให้​อับอาย​ต่อ​สาธา‌รณ‍ชน” แต่เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อความตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วย ตัวอย่างเช่น ตอนที่เราได้ยินว่าเปาโลพูดในโรม 8:29 และ 30 เปาโลสอนอย่างชัดเจนว่าการได้รับความรอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนั้นเป็นงานของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เหมือนกับห่วงโซ่ทองที่ทอดยาวจากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล  “เพราะ‍ว่า​ทุก‍คน​ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว พระ‍องค์​ทรง​กำ‌หนด​ไว้​ก่อน​ให้​เป็น​ตาม​พระ‍ฉายา​แห่ง​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍องค์ เพื่อ​พระ‍บุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​หัว‍ปี​ท่าม‍กลาง​พี่‍น้อง​จำ‌นวน​มาก และ​บรร‌ดา​ผู้​ที่​พระ‍องค์​ทรง​กำ‌หนด​ไว้​ก่อน​นั้น

Read More »