Grietje Commelin

การตัดสินใจในชีวิต

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ?

พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการทำแท้งหรือไม่ ? หลายประเทศทั่วโลก มองว่าการทำแท้งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ต้องการทารกนั้น กลุ่มผู้สนับสนุนการทำแท้งได้โต้แย้งว่าผู้หญิงควรที่จะมีอิสระในการยุติการตั้งครรภ์ของตนได้ กลุ่มผู้คัดค้านการทำแท้งได้โต้แย้งว่า ตัวอ่อนในครรภ์นั้นกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ และมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการที่จะมีชีวิตอยู่ ดังนั้น การทำแท้งจึงถูกพิจารณาว่าเป็นการฆาตกรรม  เนื่องจากการถกเถียงในเรื่องนี้แท้จริงแล้วมีความสำคัญถึงชีวิต ให้เราลองสำรวจดูว่าพระคัมภีร์ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของพระเจ้าที่ทรงมีต่อการทำแท้ง  ตัวอ่อนในครรภ์นั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือไม่ ?  พระคัมภีร์มีความชัดเจนว่า มนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน : “ห้ามฆ่าคน” (อพยพ 20:13)  การฆ่าเด็กที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า (ดูใน เยเรมีย์ 32:35,

Read More »