Eunice Burden

ชีวิตคริสเตียน

การเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ

คำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากที่คริสเตียนใหม่ทุกคนควรจะถาม การมาเป็นคริสเตียนนั้นเปรียบเสมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีมิตรภาพใหม่ และความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ และเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะรู้ว่าเราจะสามารถเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นได้อย่างไร และจะดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ได้อย่างไร วิธีที่จะช่วยให้เรารู้จักกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได้นั้น ได้แก่ 1.สิ่งที่สำคัญที่สุดเลย คือการใช้เวลากับพระเจ้า การศึกษาและอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระองค์ – บอกพระองค์ว่าคุณสงสัยอะไร, หรือมีอะไรที่คุณกำลังเป็นห่วง หรือเป็นกังวล อธิษฐานขอความช่วยเหลือและการทรงนำที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และขอความเข้าใจจากพระองค์ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นหมายความว่าอย่างไร การศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานควรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณทุกๆวัน ซึ่งคำศัพท์ที่กลุ่มคริสเตียนใช้เรียกช่วงเวลานั้นคือ การเฝ้าเดี่ยว และคุณควรจะมีเวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานร่วมกันกับพี่น้อง คริสเตียนคนอื่นด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกวัน มัทธิว 6:6,

Read More »
Can Christians attend ceremonies of other religions
การตัดสินใจในชีวิต

คริสเตียนไปร่วมพิธีของศาสนาอื่นได้ไหม ?

เนื้อเรื่องในคำถามนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้เชื่อใหม่ที่พยายามปรับชีวิตตัวเองให้สอดคล้องกับชีวิตคริสเตียน ในขณะที่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนเดิมที่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่คริสเตียน และอาจไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร คริสเตียนถึงทำอะไรบ้างอย่าง และไม่ทำอะไรบ้างอย่างทั้งที่สิ่งๆนั้นเป็นการปฏิบัติทั่วไปของคนในชุมชนสังคม พิธีและประเพณี งานศพและงานแต่งงานถือเป็นประเพณีและพิธีกรรมหลัก 2 พิธีที่ทุกศาสนาเข้าไปและมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานได้ นอกจากสองงานนี้แล้วมีพิธีกรรมอื่นๆที่มีเฉพาะในบางศาสนา โดยที่ศาสนาอื่นไม่มี สิ่งที่สำคัญที่เราควรตระหนักคือ งานพิธีประเพณีที่เรากำลังไปร่วมนั้น มีผลเป็นนัยสำคัญหรือเป็นการบูชาวิญญาณอะไรหรือไม่?  ซึ่งสำหรับคริสเตียน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะรู้และจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเอง นับตั้งแต่เวลาที่เราเริ่มมาเป็นคริสเตียน พระเจ้าได้มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา เพื่อสอนและนำเราให้แยกแยะสิ่งดีต่างๆ  และเราก็ยังมีพระคัมภีร์ที่ถือเป็นหนังสือคู่มือที่ช่วยให้เรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิต   ขั้นแรก    ถ้ามองไม่ออกเลยว่า งานไหนที่คริสเตียนเข้าร่วมได้บ้าง?

Read More »