Esther Visser

What does it mean to have a Christian marriage?
การแต่งงานและความสัมพันธ์ทางเพศ

การแต่งงานในทางคริสเตียน

การแต่งงานในทางคริสเตียน คือการแต่งงานที่เริ่มต้นและดำเนินไปตามหลักการของพระคัมภีร์ เป็นการแต่งงานระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง (ปฐมกาล 2:24 และมัทธิว 19:4-5) การแต่งงานในทางคริสเตียนนั้นไม่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์แบบหลายภรรยาหรือหลายสามี และตามหลักการทางพระคัมภีร์นั้นก็ไม่มี “การแต่งงาน” ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย หรือผู้หญิงกับผู้หญิง ด้วยเช่นกัน การแต่งงานในทางคริสเตียนนั้นเป็นพันธสัญญาระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งตลอดทั้งชีวิต การแต่งงานในทางคริสเตียนนั้นเริ่มต้นด้วยคำมั่นสัญญาต่อพระพักตร์พระเจ้าว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ในมาลาคี 2:14 ได้กล่าวว่า “… เพราะ​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​เป็น​พยาน​ระหว่าง​ท่าน​กับ​ภรรยา​คน​ที่​ท่าน​ได้​เมื่อ​หนุ่ม​นั้น” สุภาษิต 2:17 พูดถึงหญิงที่นอกใจสามีว่า “ผู้​ทอด‍ทิ้ง​คู่‍ชีวิต​ที่​นาง​ได้​เมื่อ​ยัง​สาวและ​ลืม​พันธ‌สัญญา​แห่ง​พระ‍เจ้า​ของ​นาง” คำว่าพันธสัญญานั้นหมายถึงการแต่งงานของนาง

Read More »