Prakhampee.net

ข้อพระคัมภีร์เฉพาะเจาะจง

Home » ข้อพระคัมภีร์เฉพาะเจาะจง

อะไรทำให้มนุษย์มีมลทิน?

นี่เป็นคำพูดของพระเยซู จากมัทธิว 15:17 พวกฟาริสีถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของพระองค์จึงไม่ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวยิว แต่ว่าพระเจ้าไม่เคยมีคำสั่งเรื่องนี้ในพระคำของพระองค์เลย ดังนั้น...