พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง” บุคคลนั้นคือพระเยซูคริสต์ (โคโลสี 2:9) ดังนั้นถ้าเรายังมีข้อสงสัยว่าพระเจ้ามีพระลักษณะเป็นอย่างไร มีมุมมองต่างๆอย่างไร ให้เราไปมองดูที่พระเยซู เมื่อเรารู้จักว่าพระเยซูเป็นอย่างไร เมื่อนั้นเราก็ได้รู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมีพระลักษณะเช่นเดียวกัน แล้วในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันได้เขียนอธิบายพระลักษณะของพระเจ้าไว้อย่างไรบ้าง? พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้ อันดับแรกพระองค์เป็นผู้ที่เราเชื่อถือได้ เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไร เราไม่จำเป็นต้องกลัวเลยว่า วันพรุ่งนี้พระองค์จะเปลี่ยนไป“ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเช่นเดิมไม่จะเมื่อวาน วันนี้ หรือจะตลอดไป ” (ฮีบรู 13:8) พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ พระเจ้าทรงเป็นความรัก ลักษณะที่สอง พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8 ) ชีวิตของพระเยซูทำให้ข้อความนี้ชัดเจนมากขึ้น […]