การเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ

คำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากที่คริสเตียนใหม่ทุกคนควรจะถาม การมาเป็นคริสเตียนนั้นเปรียบเสมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีมิตรภาพใหม่ และความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ และเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะรู้ว่าเราจะสามารถเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นได้อย่างไร และจะดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ได้อย่างไร วิธีที่จะช่วยให้เรารู้จักกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได้นั้น ได้แก่ 1.สิ่งที่สำคัญที่สุดเลย คือการใช้เวลากับพระเจ้า การศึกษาและอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระองค์ – บอกพระองค์ว่าคุณสงสัยอะไร, หรือมีอะไรที่คุณกำลังเป็นห่วง หรือเป็นกังวล อธิษฐานขอความช่วยเหลือและการทรงนำที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และขอความเข้าใจจากพระองค์ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นหมายความว่าอย่างไร การศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานควรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณทุกๆวัน ซึ่งคำศัพท์ที่กลุ่มคริสเตียนใช้เรียกช่วงเวลานั้นคือ การเฝ้าเดี่ยว และคุณควรจะมีเวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานร่วมกันกับพี่น้อง คริสเตียนคนอื่นด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกวัน มัทธิว 6:6, ยากอบ 4:8, สดุดี 1:1-6 , มาระโก 1:35-37  2. อธิษฐานขอการให้อภัย คริสเตียนทุกคนจะยังคงทำบาปถึงแม้ว่าเราเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว เพราะว่าเรายังคงมีศัตรูที่เกลียดชังเรา และเกลียดชังพระเจ้า ดังนั้นเมื่อใดที่คุณรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่พอพระทัยพระเจ้า คุณจะต้องหยุดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น และขอให้พระเจ้าทรงให้อภัยและชำระคุณให้สะอาด 1 ยอห์น 1:8-9, สดุดี 32:5, สุภาษิต 28:13 3. ไปคริสตจักร หรือพบปะกับคริสเตียนคนอื่นๆ เพื่อแบ่งปันและหนุนใจกันและกันในการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพื่อที่จะได้รับคำสอนอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเติบโตขึ้น กิจการ 2:42, ฮีบรู […]