วันสะบาโตคือวันอะไร ?

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงพักในวันที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงให้พระบัญญัติ 10 ประการแก่อิสราเอล พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาพักผ่อนในวันที่ 7 ด้วยเช่นกัน ในพระธรรมอพยพ 20:11 ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ในวันที่ 7 พระเจ้าทรงพักจากการทรงสร้างของพระองค์ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 5 เราได้พบกับธรรมบัญญัติ 10 ประการในอีกรูปแบบหนึ่ง เหตุผลที่พระเจ้าทรงให้พักในวันสะบาโตคือเพื่อที่จะให้ระลึกถึงครั้งที่พระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ (ข้อ 15)   ดังนั้นวันสะบาโตที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ในพระคัมภีร์เดิมนั้นคือวันที่ 7 โดยเริ่มจากยามที่ตะวันตกดินในวันศุกร์และสิ้นสุดลงยามที่ตะวันตกดินในวันเสาร์ ชาวยิวยังคงเฉลิมฉลองวันสะบาโตตามเวลานี้ แล้วในพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร ในพระคัมภีร์ใหม่ได้ทำให้เราเห็นว่าเราไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติอีกต่อไป แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:14) คริสเตียนไม่จำเป็นต้องทำตามบทบัญญัติในเรื่องการเฉลิมฉลองต่างๆ อีกต่อไป พระคัมภีร์ใหม่ได้แสดงให้เห็นในหลายๆด้านว่า บทบัญญัติเรื่องวันสะบาโตนั้นไม่จำเป็นสำหรับคริสเตียน เช่น  ธรรมบัญญัติ  9 ข้อได้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ใหม่ แต่ธรรมบัญญัติเรื่องวันสะบาโตไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลย เปาโลไม่เคยเขียนถึงคริสตจักรของคนต่างชาติที่เขาเองเป็นผู้ปลูกว่า พวกเขาต้องรักษาวันสะบาโต เนื่องจากวันสะบาโตไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของพวกเขาอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าวันสะบาโตเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ เปาโลจะต้องเขียนบอกให้พวกเขารักษาวันสะบาโต  การประชุมของคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ไม่ใช่วันเสาร์เหมือนชาวยิวที่นัดประชุมกันที่ธรรมศาลา เปาโลได้สอนไว้อย่างชัดเจนว่าวันสะบาโตนั้นเป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะมาถึง แต่สิ่งที่เป็นความจริงนั้นอยู่ในพระเยซู พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ประทานการพักผ่อนที่มาจากสวรรค์ ดังนั้นเปาโลจึงห้ามพวกเราไม่ให้ตัดสินผู้อื่นในเรื่องการรักษาวันสะบาโต (โคโลสี 2:16-17)  […]