ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ ?

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น ถ้าจะตอบอย่างสั้นๆคือ พระองค์ทรงสร้างโลกนี้เพื่อพระสิริของพระองค์เอง ให้เราลองดูข้อพระคัมภีร์ต่างๆ เพื่อช่วยในการอธิบายสิ่งนี้ : “เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่ครอบครอง หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์” (โคโลสี 1:16) “เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” (โรม 11:36) ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่นิรันดร์กาล ทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่โดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า โลกทั้งใบนี้เป็นของพระองค์ เราเป็นของพระองค์ และทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้ไปที่พระสิริของพระองค์ “ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า” (สดุดี 19:1) “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้น สภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง” (โรม 1:20) นอกจากนั้น พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์คือให้พวกเขาถวายพระสิริแก่พระองค์ เราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ (มัทธิว 5:16, 1 เปโตร 2:12) เราได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าเมื่อเราเป็นคนที่ติดตามพระเยซู พระวิญญาณจะเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระฉายของพระคริสต์ผ่านทางขั้นตอนการชำระให้บริสุทธิ์ (โรม 8:39, 2 โครินธ์ 3:18) และขณะที่เรากำลังเปลี่ยนไปตามพระสิริของพระองค์ เราจะชี้ไปที่พระเจ้าและจะได้เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในโลกใบนี้ ดังเช่นที่มีชายคนหนึ่งได้เคยเขียนไว้ว่า […]