ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า พระบิดา?

Dios Padre

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า “พระบิดา” คำตอบง่ายๆ ก็คือ นั่นเป็นคำที่พระคัมภีร์ใช้เรียกพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงสอนเราใน คำอธิษฐานของพระองค์ว่าให้เราพูดว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย…” (มัทธิว 6:9) อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์ที่เราจะสืบค้นให้ลึกลงไปอีกสักนิด ว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” คำถามนี้นำให้เราถามว่าใครคือพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นอย่างไร? ยอห์น 1:1-2 “ใน​ปฐม‍กาล​พระ‍วาทะ​ทรง​ดำรง​อยู่ และ​พระ‍วาทะ​ทรง​อยู่​กับ​พระ‍เจ้า และ​พระ‍วาทะ​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า ใน​ปฐม‍กาล​พระ‍องค์​ทรง​อยู่​กับ​พระ‍เจ้า” หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ก่อนการทรงสร้าง ก็มีพระเจ้าอยู่แล้ว และมีพระวาทะ ทั้งสองเป็นพระเจ้า แต่ทั้งสองนั้นแตกต่างกัน ยอห์น 1:14 บอกว่า “พระ‍วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น​มนุษย์” อ้างอิงถึงการมาเกิดของพระเยซูเมื่อพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้น พระเยซู (พระวาทะ) จึงเป็นพระเจ้า ในยอห์น 5 พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองในฐานะ “พระบุตร” และพระองค์พูดถึง “พระบิดา” ของพระองค์ด้วย (5:19-23) อ้างอิงถึงพระเจ้าใน (5:18) ดังนั้น ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่าพระบิดา? เพราะว่านั่นคือผู้ที่พระองค์ทรงเป็นตั้งแต่นิรันดร์กาล พระเจ้าเป็นพระบิดาตั้งแต่นิรันดร์กาลและยังทรงเป็นพระบุตรตั้งแต่นิรันดร์กาล (และทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่นิรันดร์กาลด้วย ยอห์น 15:26) คำสอนนี้เหมือนกับการบอกว่าพระเจ้าคือใคร […]