คริสเตียนจะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้หรือไม่

Can you lose the Holy Spirit?

เมื่อเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระเจ้าได้ทรงสัญญากับเราว่าเราจะไม่มีวันสูญเสียพระวิญญาณของพระองค์ไป แต่ในพระคัมภีร์บางตอน มันดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปได้ ในฮีบรู 6:4-6: “เพราะ‍ว่า​คน​เหล่า‍นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​สว่าง​มา​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว และ​ได้​ลิ้ม‍รส​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​สวรรค์ ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​ได้​ลิ้ม‍รส​ความ​ดี‍งาม​แห่ง​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า และ​ฤทธิ์‍เดช​แห่ง​ยุค​ที่​จะ​มา​ถึง​นั้น แล้ว​ยัง​หลง‍ไป ก็​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​นำ​พวก‍เขา​มา​สู่​การ​กลับ‍ใจ​อีก​ได้ เพราะ​พวก‍เขา​เอง​ได้​ตรึง​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า​อีก และ​ได้​ประ‌จาน​พระ‍องค์​ให้​อับอาย​ต่อ​สาธา‌รณ‍ชน” แต่เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อความตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วย ตัวอย่างเช่น ตอนที่เราได้ยินว่าเปาโลพูดในโรม 8:29 และ 30 เปาโลสอนอย่างชัดเจนว่าการได้รับความรอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนั้นเป็นงานของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เหมือนกับห่วงโซ่ทองที่ทอดยาวจากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล  “เพราะ‍ว่า​ทุก‍คน​ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว พระ‍องค์​ทรง​กำ‌หนด​ไว้​ก่อน​ให้​เป็น​ตาม​พระ‍ฉายา​แห่ง​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍องค์ เพื่อ​พระ‍บุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​หัว‍ปี​ท่าม‍กลาง​พี่‍น้อง​จำ‌นวน​มาก และ​บรร‌ดา​ผู้​ที่​พระ‍องค์​ทรง​กำ‌หนด​ไว้​ก่อน​นั้น พระ‍องค์​ทรง​เรียก​มา​ด้วย และ​ผู้​ที่​พระ‍องค์​ทรง​เรียก​มา​นั้น พระ‍องค์​ทรง​ให้​เป็น​ผู้​ชอบ‍ธรรม และ​ผู้​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ให้​เป็น​ผู้​ชอบ‍ธรรม​นั้น พระ‍องค์​ก็​ทรง​ให้​มี​ศักดิ์‍ศรี​ด้วย” นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนถึงสามารถกล่าวได้ว่า: “เพราะ​ข้าพ‌เจ้า​แน่‍ใจ​ว่า แม้​ความ​ตาย หรือ​ชีวิต หรือ​บรร‌ดา​ทูต‍สวรรค์ หรือ​เทพ‍เจ้า หรือ​สิ่ง​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​ปัจ‌จุ‌บัน​นี้ หรือ​สิ่ง​ซึ่ง​จะ​มี​ใน​ภาย‍หน้า หรือ​ฤทธิ์‍เดช​ทั้ง‍หลาย หรือ​ซึ่ง​สูง หรือ​ซึ่ง​ลึก หรือ​สิ่ง‍ใดๆ อื่น​ที่​ได้​ทรง​สร้าง​แล้ว​นั้น จะ​ไม่​สามารถ​ทำ​ให้​เรา​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ‍เจ้า ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​ได้” (โรม 8:38 และ 39) และทุกคนที่เป็นของพระคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดูใน 2 โครินธ์ 1:21-22) ในยอห์น 6:37 […]