Prakhampee.net
Who is a real Christian?

ใครคือคริสเตียนแท้?

คริสเตียนแท้คือคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงให้อภัยความบาปผิดของเขา และเขาติดตามพระองค์ในทุกๆวัน

คริสเตียนแท้เชื่อในพระเยซู และรับพระเยซูโดยทางความเชื่อและได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

คริสเตียนแท้ได้กลับใจใหม่จากบาปของเขาและหันกลับมาหาพระเจ้า (กิจการ 3:19)

คริสเตียนแท้รักพระเยซูมากกว่าบิดามารดา บุตรชาย บุตรสาวของตน (มัทธิว 10:37-38)

คริสเตียนแท้พร้อมที่จะสละทุกสิ่งที่เขามีเพื่อที่จะได้เป็นสาวกของพระเยซู (ลูกา 14:33)

คริสเตียนแท้ไว้วางใจพระเจ้าโดยไม่สงสัย เหมือนกับที่เด็กๆไว้วางใจพ่อแม่ของพวกเขา (มัทธิว 18:3)

คริสเตียนแท้ปฏิเสธตนเองและเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อติดตามพระเยซู (มาระโก 8:34)

คริสเตียนแท้เชื่อฟังพระเยซู (ฮีบรู 5:9) 

คริสเตียนแท้เห็นว่าพระเยซูทรงล้ำค่าเหนือสิ่งอื่นใดที่โลกนี้จะหยิบยื่นให้เขาได้ (มัทธิว 13:44)

พระเยซูทรงเตือนสติเรา พระองค์บอกเราว่าในวันสุดท้ายจะมีคนมากมายที่พูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า” แต่พวกเขาจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า “เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย” (มัทธิว 7:21-23) ดังนั้นคำถามที่ว่าคุณเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่ จึงเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเผชิญในชีวิตของคุณ คุณจำเป็นที่จะต้องแน่ใจ! พระคัมภีร์กล่าวว่า “จง​พิจารณา​ตัวเอง​ดู​ว่า​ท่านทั้งหลาย​ดำรง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​หรือ​ไม่” (2 โครินธิ์ 13:5)

จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงติดตามพระองค์ และรับชีวิตนิรันดร์

Marten Visser

"มาร์เท็น วิซเซอร์,เกิดปี 1971, ได้รับประสบการณ์การทรงเรียกจากพระเจ้าให้มา
เป็นมิชชันนารีตั้งแต่ชั้นอนุบาล จากนั้นมาก็ไม่มีความสนที่จะไปประกอบอาชีพอื่นเลย
มาร์เท็นจบการศึกษาปริญญาโทในด้านพันธกิจวิทยา (missiology) M.DV.,Th.M.
ปริญญาโทอีกใบในด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม M.A. จากมหาวิทยาลัย Utrecht และปริญญาเอกในด้านศาสนศาสตร์ Ph.D.จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ในปี 1994 เขาได้จัดตั้งองค์กร Gave องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือผู้อพยพภัยใน
เนเธอร์แลนด์ ในปี 2000 เขาและภรรยา(เอสเธอร์)มาเป็นมิชชันนารีที่ทำงานในการบุกเบิกคริสตจักรในประเทศไทยภายใต้การดูแลของ OMF
คริสตจักรแรกที่พวกเขาบุกเบิกขึ้นนั้น ตั้งอยู่ใกล้บ้านพักของพวกเขาเอง
ซึ่งเป็นเขตของพี่น้องที่อยู่ในชนชั้นแรงงานในกรุงเทพ ในปี 2006 พวกเขาย้ายมาอยู่
อีสาน ที่นั้นมาร์เท็นบุกเบิกสองคริสตจักรท้องถิ่นและอีกหนึ่งคริสตจักรโรงงานแรงงาน
เมียนมา ขณะเดียวกันนั้นก็สร้างกลุ่มทีมมิชชันนารีบุกเบิกคริสตจักรขึ้นมาด้วย
ในปี 2015 เขากลับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ตั้งองค์กร GlobalRize
และได้ดำเนินการรับใช้ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการประกาศขององค์กรนี้เรื่อยมา และในปัจจุบันมาร์เท็นเป็นศิษยาภิบาลของคณะ Reformed Church ซึ่งเกือบทุกอาทิตย์เขาจะได้เทศนาสองครั้งต่ออาทิตย์ตามคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ "

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้