ใครคือคริสเตียนแท้?

Who is a real Christian?

คริสเตียนแท้คือคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงให้อภัยความบาปผิดของเขา และเขาติดตามพระองค์ในทุกๆวัน

คริสเตียนแท้เชื่อในพระเยซู และรับพระเยซูโดยทางความเชื่อและได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

คริสเตียนแท้ได้กลับใจใหม่จากบาปของเขาและหันกลับมาหาพระเจ้า (กิจการ 3:19)

คริสเตียนแท้รักพระเยซูมากกว่าบิดามารดา บุตรชาย บุตรสาวของตน (มัทธิว 10:37-38)

คริสเตียนแท้พร้อมที่จะสละทุกสิ่งที่เขามีเพื่อที่จะได้เป็นสาวกของพระเยซู (ลูกา 14:33)

คริสเตียนแท้ไว้วางใจพระเจ้าโดยไม่สงสัย เหมือนกับที่เด็กๆไว้วางใจพ่อแม่ของพวกเขา (มัทธิว 18:3)

คริสเตียนแท้ปฏิเสธตนเองและเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อติดตามพระเยซู (มาระโก 8:34)

คริสเตียนแท้เชื่อฟังพระเยซู (ฮีบรู 5:9) 

คริสเตียนแท้เห็นว่าพระเยซูทรงล้ำค่าเหนือสิ่งอื่นใดที่โลกนี้จะหยิบยื่นให้เขาได้ (มัทธิว 13:44)

พระเยซูทรงเตือนสติเรา พระองค์บอกเราว่าในวันสุดท้ายจะมีคนมากมายที่พูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า” แต่พวกเขาจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า “เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย” (มัทธิว 7:21-23) ดังนั้นคำถามที่ว่าคุณเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่ จึงเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเผชิญในชีวิตของคุณ คุณจำเป็นที่จะต้องแน่ใจ! พระคัมภีร์กล่าวว่า “จง​พิจารณา​ตัวเอง​ดู​ว่า​ท่านทั้งหลาย​ดำรง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​หรือ​ไม่” (2 โครินธิ์ 13:5)

จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงติดตามพระองค์ และรับชีวิตนิรันดร์

แชร์โพสต์