เรื่องกรรมมาจากพระคัมภีร์หรือไม่ ?

What does the Bible say about karma?

พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องกรรม กรรมเป็นความเชื่อหลักของศาสนาหลายศาสนาในประเทศแถบตะวันออก ความคิดในเรื่องกรรมคือการที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณได้หว่านไว้ การทำความดีจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเกิดแต่สิ่งที่ดี และการทำความชั่วก็จะส่งผลให้มีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ เรื่องกรรมอาจจะใช้ได้ในสองทาง แรกเริ่มเดิมทีมันหมายถึงความดีหรือบาปที่คุณทำในตอนนี้จะส่งผลต่อชีวิตของคุณเมื่อคุณกลับมาเกิดใหม่ (ชาติหน้า) แต่ปัจจุบันนี้เมื่อชาวตะวันตกใช้คำว่า “กรรม” มักจะมีความหมายถึงสิ่งที่ดีหรือสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดกับคุณในชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่ง “กรรม”ทั้งสองความหมายไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์

ความคิดที่ว่า การกระทำจะส่งผลไปถึงชีวิตในชาติหน้าว่าจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีนั้น ไม่ได้เป็นความเชื่อที่มาจากพระคัมภีร์เลย เพราะว่าพระคัมภีร์สอนไว้ว่า เรามีชีวิตอยู่แค่เพียงชาติเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นเราจะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้า (ฮีบรู 9:27) ซึ่งความเชื่อพื้นฐานนี้เองที่ทำให้ความเชื่อของคริสเตียนแตกต่างจากหลายศาสนาในประเทศแถบตะวันออก สำหรับความเชื่อของศาสานาตะวันออกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตกอยู่ในวัฏจักร ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในประวัติศาสตร์โลก แต่คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกและชีวิตของเราทุกคน และพระองค์เองจะสร้างแผ่นดินโลกใหม่ในยุคสุดท้าย และในระหว่างยุคปัจจุบันนี้และยุคสุดท้าย พวกเราทุกคนจะมีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียว มนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะรู้จักกับพระเจ้าได้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้น ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าจะได้รับชีวิตนิรันดร์อยู่ในแผ่นดินใหม่ สิ่งนี้เองที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสำคัญและมีวัตถุประสงค์ ซึ่งคุณจะไม่มีสิ่งนี้เลยถ้าคุณเชื่อในเรื่องกรรม

กรรมถูกนำมาใช้ในอีกความหมายหนึ่งคือ ในชีวิตนี้คุณจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหว่าน ซึ่งความหมายนี้ดูจะใกล้เคียงกับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ ในกาลาเทีย 6:7 “ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น”  ตอนที่อ่านข้อนี้ครั้งแรกอาจจะดูเหมือนเป็นหลักการของกรรม อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องนี้

  • พระคัมภีร์สอนว่า เหตุและผลนั้นไม่สามารถใช้ตัดสินอะไรได้เลย มีแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ที่ให้รางวัลและลงโทษมนุษย์ได้
  • พระคัมภีร์สอนว่า “ ใครหว่านอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น”  ซึ่งสิ่งที่พระคัมภีร์พูดในตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงภายในชีวิตนี้ แต่จะเป็นจริงตอนที่เราถูกพิพากษาหลังจากความตาย
  • กรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นบุคคล พระองค์สามารถที่จะให้อภัย เราไม่ต้องจำเป็นต้องคอยแบกรับผลจากความบาปของเราอีกต่อไปถ้าเราไว้วางใจในพระเยซู สิ่งนี้เองที่ทำให้ปลายทางของเราแตกต่างกันอย่างมาก กรรมเป็นเรื่องของชะตากำหนด แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้แก่เราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์

กรรมจะบอกเราว่า : สิ่งที่คุณทำจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเป็นอย่างไร  พระเจ้าบอกเราว่า : ความเชื่อแบบนั้นจะเป็นจริงถ้าคุณไม่ได้เชื่อในพระเยซู แต่ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำต่างหากที่กำหนดว่าคุณจะเป็นอย่างไร เราทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับทางเลือกว่า : เราอยากได้ “กรรม” หรือ เราอยากได้ “พระกิตติคุณ”

แชร์โพสต์