Prakhampee.net

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า พระบิดา?

ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่า “พระบิดา” คำตอบง่ายๆ ก็คือ
นั่นเป็นคำที่พระคัมภีร์ใช้เรียกพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงสอนเราใน
คำอธิษฐานของพระองค์ว่าให้เราพูดว่า
“ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย…” (มัทธิว 6:9)
อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์ที่เราจะสืบค้นให้ลึกลงไปอีกสักนิด
ว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา”
คำถามนี้นำให้เราถามว่าใครคือพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นอย่างไร?
ยอห์น 1:1-2 “ใน​ปฐม‍กาล​พระ‍วาทะ​ทรง​ดำรง​อยู่
และ​พระ‍วาทะ​ทรง​อยู่​กับ​พระ‍เจ้า และ​พระ‍วาทะ​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า
ใน​ปฐม‍กาล​พระ‍องค์​ทรง​อยู่​กับ​พระ‍เจ้า” หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ
ก่อนการทรงสร้าง ก็มีพระเจ้าอยู่แล้ว และมีพระวาทะ ทั้งสองเป็นพระเจ้า
แต่ทั้งสองนั้นแตกต่างกัน ยอห์น 1:14 บอกว่า “พระ‍วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น​มนุษย์”
อ้างอิงถึงการมาเกิดของพระเยซูเมื่อพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้น พระเยซู
(พระวาทะ) จึงเป็นพระเจ้า
ในยอห์น 5 พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองในฐานะ “พระบุตร” และพระองค์พูดถึง
“พระบิดา” ของพระองค์ด้วย (5:19-23) อ้างอิงถึงพระเจ้าใน (5:18) ดังนั้น
ทำไมพระเจ้าถึงถูกเรียกว่าพระบิดา?
เพราะว่านั่นคือผู้ที่พระองค์ทรงเป็นตั้งแต่นิรันดร์กาล
พระเจ้าเป็นพระบิดาตั้งแต่นิรันดร์กาลและยังทรงเป็นพระบุตรตั้งแต่นิรันดร์กาล
(และทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่นิรันดร์กาลด้วย ยอห์น 15:26)
คำสอนนี้เหมือนกับการบอกว่าพระเจ้าคือใคร และพระองค์ถูกเรียกว่า
“ตรีเอกานุภาพ”
คำศัพท์ว่าตรีเอกานุภาพจึงเป็นคำที่มีประโยชน์อย่างมากในการกล่าวถึงพระเจ้าข
องพระคัมภีร์ ผู้ที่เป็นพระเจ้าองค์เดียว ที่ทรงปรากฎในสามบุคคลที่แตกต่างกัน
ดังนั้นที่จะพูดว่า พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา ก็ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก
มันจะดีว่าถ้าเราพูดว่า พระเจ้าทรงมีสามพระภาค ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเป็นพระบิดา
(พระองค์เองเป็นทั้งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์) พระคัมภีร์พูดถึง
“พระบิดา” เพียงเพราะนั่นเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเป็น
พระองค์เป็นพระเจ้าและพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า (เอเฟซัส 1:3)

อย่างไรก็ตาม
ช่างน่ามหัศจรรย์ที่พระบิดาไม่ได้เป็นเพียงแค่พระบิดาของพระเยซูพระบุตรเท่านั้น
เราสามารถเป็นบุตรของพระองค์ได้ นั่นคือ เราสามารถเรียกพระเจ้าองค์นี้ว่า
“พระบิดาของเรา” ด้วย ในพระคัมภีร์เดิม
เมื่อตอนที่พระเจ้าจะช่วยชาวอิสราเอลให้ออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์
พระองค์พูดว่า “พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ดัง‍นี้​ว่า คน​อิสรา‌เอล​เป็น​บุตร‍ชาย​ของ​เรา
บุตร​หัว‍ปี​ของ​เรา…” (อพยพ 4:22) ดังนั้น
พระเจ้าทรงเรียกอิสราเอลว่าบุตรของพระองค์
อย่างไรก็ตามตลอดพระคัมภีร์เดิมเราได้เห็นว่าอิสราเอลไม่ใช่บุตรที่ดีเลย
พวกเขาเป็นบุตรที่กบฏ และไม่เชื่อฟัง (ดูในสดุดี 106:7,43; อิสยาห์ 1:2;
เอเสเคียล 2:5)
ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงรวบรวมคนกลุ่มใหม่เพื่อพระองค์เอง (มาระโก 12:1-12)
ในกาลาเทีย 4:4-7 ได้เขียนไว้ว่า:
แต่​เมื่อ​ครบ​กำ‌หนด​แล้ว พระ‍เจ้า​ก็​ทรง​ใช้​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍องค์​มา
ประ‌สูติ​จาก​สตรี​เพศ​และ​ทรง​ถือ‍กำ‌เนิด​ใต้​ธรรม‍บัญญัติ
เพื่อ​จะ​ทรง​ไถ่​คน​เหล่า‍นั้น​ที่​อยู่​ใต้​ธรรม‍บัญญัติ
เพื่อ​ให้​เรา​ได้​รับ​ฐานะ​เป็น​บุตร
และ​เพราะ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​บุตร​แล้ว​พระ‍องค์​จึง​ทรง​ใช้​พระ‍วิญ‌ญาณ​แห่ง​
พระ‍บุตร​ของ​พระ‍องค์ เข้า‍มา​ใน​ใจ​ของ​เรา​ร้อง​ว่า “อับ‌บา (พ่อ)” เพราะ‍ฉะนั้น
โดย​พระ‍เจ้า​ท่าน​จึง​ไม่​ใช่​ทาส​อีก‍ต่อ‍ไป​แต่​เป็น​บุตร และ​ถ้า​เป็น​บุตร​แล้ว
ท่าน​ก็​เป็น​ทา‌ยาท
นี่เป็นข่าวดีอย่างที่สุดสำหรับคริสเตียน ในข้อ 3
เปาโลเริ่มโดยกล่าวว่าชาวกาลาเทียเป็นทาสของโลกนี้ แต่หลังจากนั้น
พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ (พระเยซู) เข้ามาในโลก
โดยการตายบนไม้กางเขนของพระองค์
พระเยซูได้ทรงไถ่คนของพระองค์เพื่อพระองค์เอง
และทรงรับเขาเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ นั่นหมายความว่า
พวกเขาได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วย และพระเจ้าเป็นเหมือนบิดาของพวกเขา
พวกเขาสามารถเรียกพระเจ้าว่า “อับบา พ่อ” ได้
ผลก็คือพวกเขาไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร (ลูกๆ) ของพระเจ้า
นี่เป็นข่าวที่น่าสรรเสริญอย่างแท้จริง
ที่เราสามารถเข้ามาอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ผู้ทรงสร้างเราและเป็นเจ้าของเรา
และที่เราสามารถเรียกพระองค์ว่าพระบิดาและได้เป็นบุตรของพระองค์

James Steer

James Steer

James had the privilege of growing up in Christian home, and decided to follow Jesus during his teenage years. After studying chemistry at university and working in the pharmaceutical industry, he began training for Christian ministry. After completing an M.Th. at Oak Hill Theological College he and his wife spent five years as missionaries working in Thailand. He now lives in Cambridge, England, and is the pastor for International students at St Andrew the Great church.

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้