ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? จริง ๆแล้ว เราจะพบคำถามนี้ในหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ ในกิจการ 16:30-31  นายคุกถามเปาโลและสิลาสว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับความรอด?” พวกเขาตอบว่า “จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด” ดังนั้นคำตอบสั้นๆคือ คุณจะต้อง “เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

 

ให้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องนี้ พระเยซูคือใคร? พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่พระเจ้าพระบิดาทรงส่งลงมาเพื่อให้อยู่ท่ามกลางพวกเรา ให้ลงมาเป็นมนุษย์ (แต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ยังคงเป็นพระบุตรของพระเจ้า) พระองค์ทรงลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เรา และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่ 3 และตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา ความเชื่อ (การ”เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”) ในพระเยซูองค์นี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้เราได้รับความรอด

 

นี่เป็นข้อความที่ปลดปล่อยเราอย่างมาก เราไม่ต้องพยายามทำตัวเองให้สะอาด (เราไม่สามารถทำได้)  และถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นคนบริสุทธิ์และปราศจากความบาปหลังจากที่เรามาเชื่อในพระองค์ เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกสิ้นหวังยามที่เราตกลงในความบาป ความจริงคือ ถึงแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะยังคงทำบาป (และมันทำให้เราเสียใจ) แต่เรายังคงได้รับความรอดและความรอดของเราจะยังคงอยู่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

 

ความเชื่อคืออะไร แท้จริงแล้ว ความเชื่อเป็นของขวัญที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้แก่เรา เมื่อเราเริ่มไว้วางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างเราจิตวิญญาณเราขึ้นมาใหม่ เราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว ( 2 โครินธ์ 5:17) สิ่งนี้คือความเชื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้เรา  ซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ 

แต่เรายังคงมีความเป็นตัวตนเก่าของเราซึ่งจะพยายามดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมคริสเตียนยังคงทำบาป แต่ถึงกระนั้นเรายังมีพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในชีวิตของเรา และเราถูกเรียกเพื่อให้รักและเชื่อฟังพระองค์ ความเชื่อที่แท้จริงนั้นจะส่งผลทำให้มีปรารถนาที่จะกลับมาหาพระเยซูคริสต์เสมอ 

สิ่งนี้คือพระคุณของพระเจ้าพระบิดาที่พระองค์เองทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา เป็นพระคุณของพระเจ้าพระบุตรที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และเป็นพระคุณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตย์อยู่ในเราและทรงดึงเรากลับมาหาพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่า โดยที่ให้เราเองได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อ

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? “โดยเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

แชร์โพสต์