Prakhampee.net
ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? จริง ๆแล้ว เราจะพบคำถามนี้ในหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ ในกิจการ 16:30-31  นายคุกถามเปาโลและสิลาสว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับความรอด?” พวกเขาตอบว่า “จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด” ดังนั้นคำตอบสั้นๆคือ คุณจะต้อง “เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

 

ให้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องนี้ พระเยซูคือใคร? พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่พระเจ้าพระบิดาทรงส่งลงมาเพื่อให้อยู่ท่ามกลางพวกเรา ให้ลงมาเป็นมนุษย์ (แต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ยังคงเป็นพระบุตรของพระเจ้า) พระองค์ทรงลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เรา และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่ 3 และตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา ความเชื่อ (การ”เชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”) ในพระเยซูองค์นี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้เราได้รับความรอด

 

นี่เป็นข้อความที่ปลดปล่อยเราอย่างมาก เราไม่ต้องพยายามทำตัวเองให้สะอาด (เราไม่สามารถทำได้)  และถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นคนบริสุทธิ์และปราศจากความบาปหลังจากที่เรามาเชื่อในพระองค์ เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกสิ้นหวังยามที่เราตกลงในความบาป ความจริงคือ ถึงแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะยังคงทำบาป (และมันทำให้เราเสียใจ) แต่เรายังคงได้รับความรอดและความรอดของเราจะยังคงอยู่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

 

ความเชื่อคืออะไร แท้จริงแล้ว ความเชื่อเป็นของขวัญที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้แก่เรา เมื่อเราเริ่มไว้วางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างเราจิตวิญญาณเราขึ้นมาใหม่ เราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว ( 2 โครินธ์ 5:17) สิ่งนี้คือความเชื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้เรา  ซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ 

แต่เรายังคงมีความเป็นตัวตนเก่าของเราซึ่งจะพยายามดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมคริสเตียนยังคงทำบาป แต่ถึงกระนั้นเรายังมีพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในชีวิตของเรา และเราถูกเรียกเพื่อให้รักและเชื่อฟังพระองค์ ความเชื่อที่แท้จริงนั้นจะส่งผลทำให้มีปรารถนาที่จะกลับมาหาพระเยซูคริสต์เสมอ 

สิ่งนี้คือพระคุณของพระเจ้าพระบิดาที่พระองค์เองทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา เป็นพระคุณของพระเจ้าพระบุตรที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และเป็นพระคุณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตย์อยู่ในเราและทรงดึงเรากลับมาหาพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่า โดยที่ให้เราเองได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อ

เราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? “โดยเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

Wilke den Hertog

Wilke den Hertog

"วิวกี้ เดน เฮอร์โต (เกิดปีค.ศ. 1975) เกิดในประเทศเนเธอร์แลนด์
เขาจบการศึกษาในด้านศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Leiden Apeldoorn en Tübingen ในปี 2002เขาเริ่มต้นรับใช้ด้วยการเป็นศิษยาภิบาล
และในปี 2014 เขาและภรรยามาเป็นมิชชันนารีระยะยาวที่เมืองไทย วิวกี้แต่งงานกับแมรีย์และมีลูกด้วยกันสองคน ลิซเซด(เกิดปี 2011)และมัทธีอัส(เกิดปี 2013)
วิวกี้และแมรีย์เป็นผู้บุกเบิกคริสตจักรในภาคอีสานของประเทศไทย "

ติดตามเราได้ทางช่องทางนี้