โพสต์ล่าสุด

Uncategorized @th
Biblword

อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ?

ในปฐมกาล 2 พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการทรงสร้างอาดัมและเอวา  มีการอภิปรายท่ามกลางคริสเตียนเกิดขึ้นมากมายในการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ บางคนก็เชื่อตามที่ได้อ่าน บางคนใช้การตีความเชิงบทกลอนเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งว่า มีชายคนหนึ่ง ซึ่งคือ อาดัม เป็นผู้ที่เราสืบทอดเชื้อสายมาจากเขา ในกิจการอัครทูต 17:26 ได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่” คำตอบคือ ใช่ อาดัมและเอวา มีอยู่จริงและทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเขา อาดัมและเอวาจะต้องมียีนที่หลากหลายมาก เพราะว่าหลังจากสมัยของโนอาห์ ลูกหลานของพวกเขาได้แพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ ในโลก

Read More »
Uncategorized @th
Prakhampee

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร ?

เรารู้จักว่าคนๆหนึ่งเป็นอย่างไรได้ ก็จากการได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขา ได้พบปะเขา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเดียวกันกับการทำความรู้จักผู้คน เราสามารถเรียนรู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรได้ด้วยวิธีการเดียวกัน เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำได้ผ่านทางพระคัมภีร์ เพราะในนั้นเขียนบรรยายสิ่งที่พระองค์ได้กระทำและอธิบายบอกเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้จากพระคัมภีร์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้า เราสามารถเรียนรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเราผ่านทางการอธิษฐานและการนมัสการ เมื่อเราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้พระเจ้า พระองค์ก็จะทรงดูแลและนำชีวิตของคุณ และถือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และในทุกๆวันคุณก็จะมีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณ ด้วยการรับเชื่อและการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์นี้ นับว่านี้เป็นวิธีการเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะ พระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าเป็นวิญญาณ (ยอห์น4:24) ดังนั้นการจะรู้จักพระเจ้าจะยากกว่าการที่จะรู้จักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้ารู้สิ่งนี้ดี พระองค์จึงได้เตรียมวิธีช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระองค์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้น นั้นคือการที่พระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์เอง “พระสิริของพระเจ้าทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในชีวิตของคนๆหนึ่ง”

Read More »
Uncategorized @th
Marten Visser

วันสะบาโตคือวันอะไร ?

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงพักในวันที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงให้พระบัญญัติ 10 ประการแก่อิสราเอล พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาพักผ่อนในวันที่ 7 ด้วยเช่นกัน ในพระธรรมอพยพ 20:11 ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ในวันที่ 7 พระเจ้าทรงพักจากการทรงสร้างของพระองค์ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 5 เราได้พบกับธรรมบัญญัติ 10 ประการในอีกรูปแบบหนึ่ง เหตุผลที่พระเจ้าทรงให้พักในวันสะบาโตคือเพื่อที่จะให้ระลึกถึงครั้งที่พระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ (ข้อ 15)   ดังนั้นวันสะบาโตที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ในพระคัมภีร์เดิมนั้นคือวันที่

Read More »
พระเจ้า
Marten Visser

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ ?

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น ถ้าจะตอบอย่างสั้นๆคือ พระองค์ทรงสร้างโลกนี้เพื่อพระสิริของพระองค์เอง ให้เราลองดูข้อพระคัมภีร์ต่างๆ เพื่อช่วยในการอธิบายสิ่งนี้ : “เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่ครอบครอง หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์” (โคโลสี 1:16) “เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” (โรม 11:36) ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่นิรันดร์กาล ทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่โดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้า

Read More »
Is Gods love unconditional?
พระเจ้า
Marten Visser

พระเจ้ารักคนเราโดยไม่มีเงือนไขจริงหรือ?

ไม่ใช่เลย พระเจ้าเกลียดชังคนชั่ว(สดุดี 11:5) ในวันที่พระเยซูกลับมาเป็นครั้งที่สอง พระองค์จะนำการลงโทษมาสู่โลกใบนี้ พระองค์จะ “พิพากษาลงโทษคนที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้า และคนที่ไม่เชื่อและไม่ทำตามข่าวประเสริฐของพระองค์ พวกเขาจะต้องทนทุกข์ในความพินาศตลอดกาลจากการลงโทษอันเป็นนิรันดร์”(2เธสะโลนิกา 1:8,9) ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าและปฏิบัติตามพระองค์ เราคงไม่มีความสุขและสันติสุขจากความรักของพระเจ้า แต่เราคงจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในการพิพากษาของพระเจ้า   พระเจ้าทรงเป็นความรัก ความหมายของประโยค พระเจ้าไม่ได้รักคนเราโดยไม่มีเงือนไข คือ ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไปสวรรค์ พระเจ้าเป็นความรัก และเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรัก พระองค์จึงห่วงใยและใส่ใจในตัวตนของเราและสิ่งที่เราทำ  เพราะพระองค์เป็นความรัก พระองค์จึงเกลียดชังความชั่ว ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงาม ดังนั้นความรักของพระองค์จึงเป็นเกณฑ์ตัดสินสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีนั้นคือ

Read More »