Prakhampee.net

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกนั้นมีอยู่จริง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า...

คุณสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีโดยไม่ต้องไปคริสตจักรได้หรือไม่ ?

พระคัมภีร์ได้สั่งให้เรานัดกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั่นก็คือการไปคริสตจักรนั่นเอง “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น” (ฮีบรู 10:25)...

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น...

ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

คำว่า “ข่าวประเสริฐ” แท้จริงแล้วหมายความว่า “ข่าวดี” แต่ก่อนที่ข่าวดีจะกลายเป็นข่าวร้ายหลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้า (ปฐมกาล 3:1-24)...

โพสต์ล่าสุด

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกนั้นมีอยู่จริง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงให้ชีวิตนิรันดร์และแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว ถ้าเชื่อในพระองค์ ก็จะได้เป็นขึ้นมา...

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี...

ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

คำว่า “ข่าวประเสริฐ” แท้จริงแล้วหมายความว่า “ข่าวดี” แต่ก่อนที่ข่าวดีจะกลายเป็นข่าวร้ายหลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้า (ปฐมกาล 3:1-24) คำจำกัดความของความบาปคือ...

หมวดที่ได้รับความนิยม

ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

ข่าวประเสริฐคืออะไร ?

คำว่า “ข่าวประเสริฐ” แท้จริงแล้วหมายความว่า “ข่าวดี” แต่ก่อนที่ข่าวดีจะกลายเป็นข่าวร้ายหลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้า (ปฐมกาล 3:1-24) คำจำกัดความของความบาปคือ...

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกมีอยู่จริงหรือไม่ ?

นรกนั้นมีอยู่จริง พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ทรงเสด็จมาจากสวรรค์เพื่อที่จะสอนเราเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงให้ชีวิตนิรันดร์และแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว ถ้าเชื่อในพระองค์ ก็จะได้เป็นขึ้นมา...

คุณสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีโดยไม่ต้องไปคริสตจักรได้หรือไม่ ?

คุณสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีโดยไม่ต้องไปคริสตจักรได้หรือไม่ ?

พระคัมภีร์ได้สั่งให้เรานัดกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั่นก็คือการไปคริสตจักรนั่นเอง “อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น” (ฮีบรู 10:25) มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์สอนแต่ไม่ไปคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ...

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

เราอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ ?

คำถามนี้สามารถตอบได้ทั้ง ได้ และ ไม่ได้ มันเป็นไปได้ที่เราจะเคร่งครัดศาสนามาก แต่ว่ายังไม่รู้จักกับพระเจ้า ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น การเคร่งครัดศาสนาหรือการอยู่โดยไม่มีศาสนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ถ้าคุณดูที่พวกฟาริสี...